– Stortingsflertallet har kommet med viktige innrømmelser overfor kystkommunene i spørsmålet om utredning av grunnrenteskatt og produksjonsavgift for oppdrettsnæringen. Kystkommunenes vilkår blir viktige når næringens konkurransefortrinn og beskatning nå skal utredes grundig, sier Ole L. Haugen, styreleder i NFKK.

Næringskomiteen på Stortinget avga i dag sin innstilling om innføring av produksjonsavgift på laks og ørret. De siste ukene er det blitt klart at det ikke er et flertall nå for å innføre en produksjonsavgift, slik SV har foreslått. Flertallet i komiteen; regjeringspartiene, Arbeiderpartiet og Kristelig Folkeparti, vil ha en NOU-utredning av produksjonsavgift og grunnrenteskatt på havbruk.

– I høringen foreslo NFKK blant annet å innføre en produksjonsavgift slik SV har foreslått, i påvente av at en utredning om andre og bedre alternativer blir gjennomført. Dette var vårt primærstandspunkt og burde være fullt mulig å gjennomføre. Utredninger fra Kontali Analyse AS og juridisk ekspertise viser det, fortsetter Haugen.

– Så ble det gradvis avdekket at et flertall på Stortinget ønsket en utredning. Det positive er at det er et bredt flertall på Stortinget for en beskatning som tilgodeser vertskommunene med en rimelig andel av de verdier som skapes i sjøallmenningen, både på grunnlag av vekst og produksjon. NFKK merker seg at flertallet vil ha en utredning både av grunnrentebeskatning/ressursrente og produksjonsavgift. Produksjonsavgift er altså fortsatt viktig i det videre utredningsarbeidet. Saken dreier seg ikke lenger om det skal kreves inn vederlag, men om hvordan det skal kreves inn, og ikke minst om hvordan midlene som kommer inn skal fordeles.

– NFKK er også fornøyd med at kommunene nå er lovet å delta i utredningen. Vårt mål er ikke å gi næringen en høyest mulig beskatning slik enkelte finner det formålstjenlig å omtale det som, men at vertskommunene får sin rettmessige andel av det som skapes for å bli bedre i stand til å bidra til en positiv utvikling av næringen, sier Haugen.

– NFKK er enig med SV og Sp som er mest tydelig på at dette først og fremst handler om store verdier som skapes i kystkommunenes sjøallmenning, og derav framhever hvor viktig det er å støtte opp om de kystkommunene som legger til rette med arealer og utvikler gode tjenestetilbud til næringen og innbyggerne. Dette må også tas i betraktning når en skal utrede næringens konkurransefortrinn for fremtiden.

– Det er kort og godt slik at kystkommunene representerer den alle viktigste infrastrukturen for havbruksnæringa. Og denne unike infrastrukturen, sammen med golfstrømmen og en skjermet kystlinje; det er Norges fremste konkurransefortrinn.

– Det er helt feil å si at det ikke er flertall for produksjonsavgift, eller grunnrenteskatt, slik enkelte nå hevder. Det riktige er at Stortinget vil finne en totalt sett bedre måte å løse det på. Det er nokså motsatt av det som enkelte framstiller som et «nei» og «ikke flertall» osv. I denne, som i forrige periode, er det et flertall av partier på Stortinget som ønsker å beskatte superprofitten i oppdrettsnæringen og et flertall som ønsker å tilgodese kommunene. Så har de noe ulik tilnærming til hvordan det skal gjøres.

– Denne saken tok en helt ny vending da regjeringen foreslo å utrede en grunnrenteskatt etter modell fra vannkraftsektoren. Dermed var det grunn til å frykte at dette ville ende med en ren skatt til statskassen og ingen ting til kommunene. Slik sett har vi nå fått en bedre løsning, avslutter Ole L. Haugen.

Forslag fra SV

Innstilling fra komiteen  (midlertidig versjon)

Debatten går i Stortinget 4. juni og kan følges her (Storting fra kl. 10 og utover)