– SV har i sitt forslag til statsbudsjett foreslått å legge en avgift på 25 øre per produsert kilo oppdrettsfisk. Inntektene skal gå inn i havbruksfondet og fordeles til bl.a. oppdrettskommunene. Dette er et viktig forslag og gode toner for de kommunene som legger til rette for oppdrettsnæringen, sier Ole L. Haugen, leder i Nettverk Fjord og Kystkommuner.

Stortinget vedtok i 2015 å opprette et havbruksfond. Inntekter fra salg av nye konsesjoner til oppdrettsnæringen skal gå inn i fondet, og inntektene fordeles til kommunene etter en fordelingsnøkkel der 70 prosent går til kommunene. Problemet er at veksten i næringen ser ut til å utebli og inntekter til fondet tilsvarende små.

– Dette er en stor utfordring for kommunene som har blitt lovet inntekter fra havbruksfondet, sier Ole L. Haugen.

– Vi ser at det varer og rekker før det blir ny vekst og rettferdig inntjening for alle oppdrettskommuner gjennom havbruksfondet. Derfor er initiativet fra SV svært velkomment. Vi håper at SV kan få med seg flertallet på Stortinget for en slik løsning, fortsetter han.

Kommunene blir dobbelt straffet

Haugen viser også til at slik statusen er i næringen i dag, får mange av de kommunene som har lagt til rette for vekst heller ikke del i ordningen med den såkalte 5%-veksten. Det er et fåtall kommuner som er ut til å få nyte godt av denne ordningen, noe som bl.a. kommer av de strenge luse-reguleringene, sier Haugen.

Resultatet er at kommunene blir dobbelt straffet. Som følge av at næringas egen bruk av arealene har gitt en situasjon der de ikke tør satse på ny vekst, får man nå stagnasjon, ja kanskje nedgang i produksjon og derav sysselsettingen og ordinære skatteinntekter, og man får ikke del i de lovede nye inntektene knyttet til innbetalt vederlag for ny vekst.

Markedssituasjonen

Haugen er også urolig for hvilke utslag den fraværende veksten kan få på markedssiden. Det paradoksale i denne utviklingen er at konsesjonseierne, som følge av en økende etterspørsel uten tilsvarende produksjons- og tilbudsøkning, sitter igjen med enda større superprofitt. Prisen og inntjeningen øker altså, til glede for de få, mens kommunene opplever tapt inntjening og sysselsetting som følge av produksjonsnedgangen.

– I lys av denne utviklingen er det helt på sin plass å se på nye inntektskilder til havbruksfondet, slik SV nå gjør, sier Ole L. Haugen som er kjent med at også andre partier vurderer en tilsvarende ordning.