Uttalelse fra Nettverk fjord- og kystkommuner Høstsamling:
Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) forventer en forutsigbar og stabil havbrukspolitikk som bidrar til utvikling av norsk havbruk og kompenserer vertskommunene for å legge til rette.  Regjeringens oppfølging av havbruksutvalgets anbefalinger må ivareta dette.

Utviklingen av havbruksnæringen er for mange fjord- og kystkommuner det samme som utvikling av lokalsamfunnene. Arbeidsplassene innen havbruk utgjør fremtidsrettede sysselsetting som er stabil, og som kan utvikles til flere arbeidsplasser over tid. Forutsigbare og stabile rammevilkår for sektoren som legger utvikling og vekst til grunn, er svært viktige distriktspolitiske virkemidler.

Havbruksutvalgets utredning NOU 2023: 23 Helhetlig forvaltning av akvakultur for bærekraftig verdiskaping ble overlevert fiskeri- og havministeren 28. september og er på høring til 3. januar.

NFKK er enig med utvalget i at formålsbestemmelsen må uttrykke de mest overordnede og grunnleggende verdiene som akvakulturloven skal fremme, nemlig langsiktig verdiskaping og bærekraft. En stor svakhet med utredningen er dessverre at mange av de framlagte forslagene må utredes nærmere, og med prosessen om innføring av grunnrenteskatt friskt i minne, forventer NFKK at regjeringen gjennomfører grundige prosesser før eventuelt ny politikk innføres.

NFKK er sterkt uenig i utvalgets forslag om at statlige myndigheter bør overta mer av ansvaret og myndigheten for å utarbeide og vedta arealplaner for sjøområdene. Forslaget er et angrep på det kommunale selvstyret og bør forkastes allerede nå. I de kommunale sjøallmenningene er det mange interesser som skal balanseres. Dette er kommunene best egnet til å styre selv, eventuelt i samarbeid med omkringliggende kommuner. Det bør derfor stimuleres til økt samarbeid mellom kommunene for å sikre helhetlig planlegging og regional kompetanse samtidig med utrulling av marine grunnkart langs kysten.

NFKK viser til utfordringer knyttet til ulik forvaltningspraksis mellom statsforvalter og lang saksbehandlingstid som utfordrer bærekraftig utvikling av sjømatnæringen. Det må sikres enhetlig praksis. Videre er det også utfordrende at statsforvalterne har et ensidig fokus på miljø. Statsforvalterne må i større grad ivareta næringsperspektiver.

NFKK er også sterkt uenig i utvalgets forslag om å avvikle undervisnings- og visningstillatelser. Tillatelsene til undervisningsformål har vært viktige for rekrutteringen til næringen langs kysten, og dersom disse fjernes frykter NFKK at det kan bli vanskelig å etablere studieplasser innen havbruk. Videre mener NFKK, i motsetning til utvalget, at det bør satses mer på lokal forskning og at innovasjonskraften som ligger i selskapene må utnyttes bedre. Det bør derfor stimuleres til mer lokal forskningsaktivitet..

Avslutningsvis foreslår utvalget at lokalitetstillatelsene ikke skal begrenses i MTB, men i areal. Etter NFKK sin oppfatning vil det føre til at beregningsgrunnlaget for produksjonsavgiften vil forsvinne. Dette kan ikke ha vært tilsiktet av utvalget. NFKK mener at vertskommunenes inntekter må sikres bedre, og foreslår at vertskommunenes inntekter blir forskriftsfestet.

Nettverk fjord- og kystkommuner mener at oppfølging av utvalgets anbefalinger må sikre forutsigbare og stabile rammevilkår som bidrar til utvikling av norsk havbruk og kompenserer vertskommunene for å legge til rette.

Foto: iStock