NFKK ønsker velkommen en gjennomgang av praksis i forbindelse med forarbeid og endelig vedtak av nye marine verneområder.

NFKK har forståelse for at Norge har forpliktelser til å verne et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner. Vi er tilhengere av en gjennomgang av praksis i forbindelse med forarbeid og endelig vedtak av nye marine verneområder, slik vi antar at den kommende stortingsmeldingen vil avklare.

NFKK har tidligere vært kritiske til arbeidet Miljødirektoratet og Klima- og miljødepartementet har utført i forbindelse med forslag om nye verneområder. Som eksempel kan vi vise til vern av deler av Lopphavet (strekker seg fra Nord-Troms inn i Vest-Finnmark). Dette verneområdet kan bli ett av de største i landet.

Vent til stortingsmeldingen er klar

NFKK ber i sine innspill til stortingsmeldingen om marint vern, klima- og miljødepartementet sette verneprosesser på vent frem til stortingsmeldingen foreligger og er behandlet i Stortinget.

NFKK mener primært at en bærekraftig forvaltning av Norges sjøområder må skje gjennom plan- og bygningsloven framfor gjennom marint vern. Plan- og bygningsloven gir gode muligheter til å balansere vern og vekst på en bærekraftig måte, og samtidig ivareta både lokalt selvstyre og nasjonale føringer.

Stortinget har gitt føringer om at det marine vernet skal være «liberalt». Det undersjøiske landskapet skal beskyttes med sitt mangfold av habitater, «samtidig som det tillates næringsvirksomhet som ikke er i strid med verneformålet». Forslagene om marint vern kan innebære begrensninger for oppdrett i kystkommunene. Det vil også bli strengere når det gjelder næring på tang- og tare samt vindmøller til havs.

Kommunene må få være aktiv part

NFKK har forståelse for at Norge har forpliktelser knyttet til å verne et representativt utvalg av norsk natur for kommende generasjoner, og mener kommunene må tas med i arbeidet for å balansere lokale hensyn opp mot nasjonale målsetninger. NFKK stiller som et krav at kommunene skal være en aktiv part i utarbeidelsene av nye verneområder.

Innspill til stortingsmelding om marint vern NFKK.

Foto: Vidar Nordli-Mathisen / Unsplash.