Foto: Tor Martin Bærum

Finansminister Siv Jensen måtte svare Stortinget den 13. februar om Regjeringen ønsker å innføre en grunnrenteskatt. Men hun ville ikke forplikte seg til noe nå.  

Det var under muntlig spørretime at Senterpartiet ved Geir Pollestad og Marit Arnstad forsøkte å få finansminister Jensen til å svare på om det vil bli innført en grunnrenteskatt for havbruksnæringen.

Også vi i NFKK går mot innføring av grunnrente. Grunnrenteskatten, slik vi kjenner den fra andre næringer, er en skatt som går direkte til staten. NFKK mener at hele eller deler av en ekstra skatt for havbruk må tilfalle vertskommunene.

Ikke overraskende valgte finansminister Jensen å vise til utvalget som er utnevnt og som jobber med ulike modeller.

-Kysten vår bidrar med stor verdiskaping. I 2018 solgte Norge sjømat – som laks, torsk og makrell – til utlandet for rundt 100 milliarder kroner, innledet Geir Pollestad.

-Der Senterpartiet ser livskraftig verdiskaping og arbeidsplasser i distrikta, ser regjeringa og finansministeren muligheten til å innføre en ny statlig ekstraskatt. Verdiene som blir skapt av fiskeri og oppdrett, skal tas fra lokalsamfunna for å få mer penger inn i statskassen, fortsatte han.

Finansminister Jensen sa seg enig med Pollestad i at det er viktig å legge til rette for vekst og verdiskaping i hele landet.

-Det er også et faktum at mye av den veksten vi ser i mange viktige næringer, nettopp har hovedsete i distriktene – det være seg sjømat, det være seg andre ting som er viktige verdiskapere for Norge, og som sysselsetter mange og gir oss store verdier, sa Jensen.

-Når utvalget er ferdig med sine anbefalinger og konklusjoner, vil regjeringen ta stilling til om – og i så fall på hvilken måte – dette skal følges opp, slo finansministeren fast.

-Reaksjonene langs kysten er meget sterke, fulgte Marit Arnstad opp, og fortsatte: -Det er to grunner til det, tror jeg. Den ene er at en ser jo det som også mange fagøkonomer sier, nemlig at det er lettere å beskatte stedlig virksomhet enn bevegelig kapital, ergo bør man beskatte naturressursene hardere. Den andre er at det også handler om statlig skatt i forhold til lokalsamfunnets inntekter.

– Jeg mener at det er noen viktige prinsipper innen skattlegging, sa finansminister Jensen. -Det ene prinsippet er at naturressurser skal beskattes på en slik måte at overskuddet tilfaller fellesskapet. Det er et sunt prinsipp, enten det har vært oljebeskatning eller andre ting som ligger til grunn, i Norge. Det betyr at vi kan gi ressurser til hele landet, sørge for vekst og verdiskaping i hele landet, fortsatte hun, og la til:

-Jeg synes det er uheldig hvis vi skulle komme i en situasjon hvor vi begynte å skjerpe det samlede skatte- og avgiftsnivået i Norge. Det ville ikke være til gunst verken for fiskeri- og oppdrettsnæringen eller for andre næringer i Norge. Denne regjeringen er opptatt av å redusere det samlede skatte- og avgiftstrykket. Det kommer vi til å fortsette med også fremover.

NFKK mener at det må en lagt mer offensiv tilnærming til, for å legge til rette for mer innenlands verdiskaping og sysselsetting. Målet må være arbeidsplasser og lokale ringvirkninger spredt langs kysten der oppdrett foregår.