Havbruksfondet som ble opprettet i 2016 for å gi inntekter til kommunene har ikke virket etter hensikten. Inntektene til fondet svikter på grunn av manglende vekst. NFKK krever derfor at Stortinget tar saken opp på nytt

Årsmøtet i NFKK 2017: Møteleder Jan Erik Larsen sammen med Trond Giske og Per Sandberg under debatt om havbruksnæringen. Foto: Mads Opsahl

Havbruksfondet som ble opprettet i 2016 for å gi inntekter til kommunene har ikke virket etter hensikten. Inntektene til fondet svikter på grunn av manglende vekst. NFKK krever derfor at Stortinget tar saken opp på nytt. Konkret ber NFKK om at det som incitament for tilrettelegging og som kompensasjon for arealbeslag, innføres en areal- eller produksjonsavgift snarest, og at den fordeles i henhold til kriteriene for det vedtatte havbruksfondet, det vil si i henhold til andel tildelt lokal biomasse (lokal-MTB) i den enkelte kommune.

Det er et klart politisk mål å femdoble produksjonen i havbruksnæringen innen 2050. Norske kommuner ønsker å bidra til denne veksten.

Skal norske kommuner bidra til denne veksten er det helt sentralt at kommunene som legger til rette for næringen også får sin rettmessige del av verdiskapingen. Lokalsamfunnet må få noe tilbake for beslaglegning av arealer i kommunene.

NFKK forventer mer til fylkesveier og havner

Gode kommunikasjoner er vesentlig for at ressursene langs kysten kan hentes ut og foredles før de går til markedet nasjonalt og internasjonalt. Gode og trygge kommunikasjoner er også viktig for rekruttering av arbeidskraft og for trivsel for de som bor og arbeider i næringene langs kysten.

Fylkesveiene er det sentrale veinettet til fjord- og kystdistriktene og viktig for både næringsliv, offentlig virksomhet og privatpersoner. I regjeringens forslag til transportplan er det satt opp en ramme på 15,6 milliarder kroner for fornying og opprusting av fylkesveiene. NFKK mener det blir umulig å fornye og ruste opp det fylkeskommunale vegnettet med en slik ramme, og ber partiene på Stortinget høyne rammen. NFKK vil også beklage at det ikke er lagt opp til en vedlikeholdsplan for fylkesveiene slik Transportetatenes forslag til nasjonal transportplan gjorde.

Sjøtransport og fiskerihavner

Frem mot 2030 er det forventet en økning i transportarbeidet på 30 prosent. Dette vil blant annet medføre stor belastning på store deler av veinettet. Sjøtransport er et godt alternativ til veitransport, ikke minst ved transport av større mengder gods. Vi vet at mer sjøtransport vil redusere både veislitasjen og bidra til redusert ulykkesnivå. Samtidig spiller havnene en viktig rolle i utviklingen i «den blå åker». NFKK mener derfor en god satsing på fiskerihavner er viktig i årene som kommer, og forventer at flere prosjekter prioriteres i første del av planperioden.