§ 1 Navn og organisasjonsform
Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK) etableres som en egen forening med eget organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund.

§ 2 Formål
Formålet med nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK) er særlig å ivareta kystkommunenes interesser i forhold til å sikre retten til lokal forvaltning av sjø- og kystsonen, og gjennom blant annet ulike former for lokal beskatnings- og avgiftsandel gi vertskommuner en rimelig del av verdiskapningen og/eller kompensasjon for ulempene som bruk av kommunenes sjø-, land- og luftterritorium medfører.

§ 3 Medlemmer
Som medlem av NFKK kan alle kommuner med kystlinje og alle fjordkommuner (benevnes heretter kun som kystkommuner) opptas.

§ 4 Økonomi mv
Medlemskontingent er som følger: 

 • Kommuner med inntil 2000 innbyggere – NOK 25.000
 • Kommuner med mellom 2001 og 5000 innbyggere – NOK 30.000
 • Kommuner med mellom 5001 og 7500 innbyggere – NOK 35.000
 • Kommuner med mellom 7501 og 10000 innbyggere – NOK 40.000
 • Kommuner med over 10000 innbyggere – NOK 45.000

Årlige endringer i medlemskontingenten justeres med virkning fra 1. mai hvert år sammenfallende med utvikling i grunnbeløpet folketrygden (G).

NFKK skal ha et eget sekretariat. Kjøp av eksterne tjenester skjer etter behov etter beslutning fra styret.
Nettverkets aktiviteter og kostnadene ved driften av sekretariatet skal være selvfinansierende.
Medlemmene kan kjøpe tjenester fra NFKK etter retningslinjer fastsatt av styret.
Utmelding av NFKK må skje innen 1. oktober i det forutgående år før utmelding skal ha virkning.  

§ 5 Avtale mellom NFKK og eksterne tjenesteleverandører
Det utarbeides en avtale som nærmere regulerer forholdet mellom NFKK og tjenesteleverandør(er). Slik(e) avtale(r) behandles og godkjennes av styret.

§ 6 Sekretariatet og dets funksjoner
NFKK skal ha sekretariat i … .* Sekretariatsleder ansattes eller leies inn av styret.
Sekretariatsleder rapporter til styret eller den styret utpeker.
Sekretariatet har ansvar for det praktiske knyttet til innkalling til årssamlingen og styremøter.
Sekretariatet skal gi bistand til styret og medlemmer i interessepolitiske spørsmål.
Sekretariatet forbereder saker til styret og utfører oppgaver som følger av årsplan og styrets anvisning.

§ 7 Styret
Styret skal bestå av fem til syv ordførere eller varaordførere samt tre varamedlemmer valgt av og blant NFKKs medlemmer.
Styret skal – i samarbeid med sekretariatet – ivareta medlemmenes interesser ved å sette interessepolitiske spørsmål på dagsorden overfor Stortinget, regjeringen og andre statlige og regionale myndigheter, og ellers være et talerør for medlemmene som faller innenfor NFKKs mandat, jf. § 2.
Saker som behandles av styret, som berører kystkommunenes felles interesser, kan forelegges KS med anmodning om bistand og videre oppfølging.
Styret kan også – innenfor NFKKs budsjettrammer – bestille utredninger av for eksempel spørsmål om juss, økonomi og/eller politikk og kan beslutte at saker av prinsipiell art skal føres for domstolene.

Styret skal også:

 • Innkalle deltakerne til årssamling med minst en måneds varsel.
 • Utarbeide årsplan for NFKKs aktiviteter.
 • Framlegge revidert regnskap og forslag til disponering av overskudd og inndekking av eventuelt underskudd.
 • Fremme forslag til budsjett og forslag til kontingent.
 • Være ansvarlig for at NFKKs økonomi holdes innenfor vedtatte budsjettrammer.
 • Sørge for at nettverkets medlemmer blir jevnlig oppdatert på NFKKs arbeid.

§ 8 Årssamling
Innen utgangen av april arrangerer NFKK årssamling der alle medlemskommunene innkalles.
Årssamlingen består av en organisasjonsdel og en del med et faglig innhold.
Årssamlingens organisasjonsdel forberedes og ledes av styret.
Ved avstemming har hvert medlem én stemme.
Et medlem kan la seg representere på årssamlingen gjennom fullmakt.
Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltagelse på årssamlingen dekkes av medlemmene selv.

Årssamlingen skal dessuten:

 • Innen utgangen av april måned, året etter kommunevalg, velge et styre som består av fem til syv medlemmer (ordførere/varaordførere) samt tre varamedlemmer. Funksjonstiden til styremedlemmene og varamedlemmene følger valgperioden. Hvert år velges leder og nestleder blant styrets medlemmer for kommende ettårsperiode.
 • I valgår velge en valgkomité for fire år, bestående av tre personer som skal fremme forslag til styre og valgkomité.
 • Vedta aktiviteter, fastsette medlemskontingent og godkjenne forslag til budsjett og årsplan.
 • Fastsette disponering av overskudd og inndekking av underskudd.
 • Godkjenne revidert regnskap for NFKK samt årsmelding.

§ 9 Vedtektsendringer
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av stemmene (inklusive avgitte og godkjente fullmakter) på årssamlingen.

§ 10 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av NFKK må fattes av årssamlingen med minst 3/4 flertall av stemmene (inklusive avgitte og godkjente fullmakter).
Forslag om oppløsning må fremsettes for styret senest seks måneder før årssamlingen. Styret må senest fem måneder før årssamlingen sørge for at NFKKs medlemmer blir forelagt forslaget om oppløsning.
Ved oppløsning av NFKK skal organisasjonens aktiva bindes i minst tre år for å kunne overføres til en ny organisasjon etter beslutning i det sist fungerende styre. Hvis en ny organisasjon ikke er opprettet innen den tid, skal disponible midler anvendes på den måten det siste valgte styret beslutter.

* Styret ble på stiftelsen gitt fullmakt til å etablere NFKKs sekretariat på den måte og med kontoradresse som styret finner hensiktsmessig.