Vedtekter for Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK)

Oppdatert i årsmøte 01.04.2022

§ 1 Navn og organisasjonsform
Nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK) etableres som en egen forening med eget
organisasjonsnummer i enhetsregisteret i Brønnøysund.

§ 2 Formål
Formålet med nettverket for fjord- og kystkommuner (NFKK) er særlig å ivareta kystkommunenes
interesser i forhold til å sikre retten til lokal forvaltning av sjø- og kystsonen, og gjennom blant annet
ulike former for lokal beskatnings- og avgiftsandel gi vertskommuner en rimelig del av
verdiskapningen og/eller kompensasjon for ulempene som bruk av kommunenes sjø-, land- og
luftterritorium medfører.

§ 3 Medlemmer
Som medlem av NFKK kan alle kommuner med kystlinje og alle fjordkommuner (benevnes heretter
kun som kystkommuner) opptas.

§ 4 Økonomi mv
Medlemskontingent er som følger:

• Kommuner med inntil 2000 innbyggere – NOK 20.000
• Kommuner med mellom 2001 og 5000 innbyggere – NOK 30.000
• Kommuner med mellom 5001 og 7500 innbyggere – NOK 35.000
• Kommuner med mellom 7501 og 10000 innbyggere – NOK 40.000
• Kommuner med mellom 10001 og 20000 innbyggere – NOK 45.000
• Kommuner med over 20000 innbyggere – NOK 50.000

Årlige endringer i medlemskontingenten justeres med virkning fra 1. mai hvert år sammenfallende
med utvikling i grunnbeløpet folketrygden (G)*.
NFKK skal ha et eget sekretariat. Kjøp av eksterne tjenester skjer etter behov etter beslutning fra
styret.
Nettverkets aktiviteter og kostnadene ved driften av sekretariatet skal være selvfinansierende.
Medlemmene kan kjøpe tjenester fra NFKK etter retningslinjer fastsatt av styret.
Utmelding av NFKK må skje innen 1. oktober i det forutgående år før utmelding skal ha virkning.

§ 5 Avtale mellom NFKK og eksterne tjenesteleverandører
Det utarbeides en avtale som nærmere regulerer forholdet mellom NFKK og tjenesteleverandør(er).
Slik(e) avtale(r) behandles og godkjennes av styret.

§ 6 Sekretariatet og dets funksjoner
NFKK skal ha sekretariat i … .** Sekretariatsleder ansattes eller leies inn av styret.
Sekretariatsleder rapporter til styret eller den styret utpeker.
Sekretariatet har ansvar for det praktiske knyttet til innkalling til årsmøte og styremøter.
Sekretariatet skal gi bistand til styret og medlemmer i interessepolitiske spørsmål.
Sekretariatet forbereder saker til styret og utfører oppgaver som følger av årsplan og styrets
anvisning.

§ 7 Styret
Styret skal bestå av syv ordførere eller varaordførere samt tre varamedlemmer valgt av og blant
NFKKs medlemmer. Valgbare til styret er ordførere og varaordførere. Styrevervet kan innehas ut
valgperioden, selv om styrerepresentanten skulle gå ut av rollen som ordfører eller varaordfører.
Styret skal – i samarbeid med sekretariatet – ivareta medlemmenes interesser ved å sette
interessepolitiske spørsmål på dagsorden overfor Stortinget, regjeringen og andre statlige og
regionale myndigheter, og ellers være et talerør for medlemmene som faller innenfor NFKKs mandat,
jf. § 2.
Saker som behandles av styret, som berører kystkommunenes felles interesser, kan forelegges KS
med anmodning om bistand og videre oppfølging.
Styret kan også, innenfor NFKKs budsjettrammer, bestille utredninger av for eksempel spørsmål om
juss, økonomi og/eller politikk og kan beslutte at saker av prinsipiell art skal føres for domstolene.
Styrets leder og nestleder har signaturrett på vegne av NFKK.

Styret skal også:
• Innkalle deltakerne til årsmøte med minst en måneds varsel.
• Utarbeide årsplan for NFKKs aktiviteter.
• Framlegge revidert regnskap og forslag til disponering av overskudd og inndekking av
eventuelt underskudd.
• Fremme forslag til budsjett og forslag til kontingent.
• Være ansvarlig for at NFKKs økonomi holdes innenfor vedtatte budsjettrammer.
• Sørge for at nettverkets medlemmer blir jevnlig oppdatert på NFKKs arbeid.

§ 8 Årsmøte
Innen utgangen av april arrangerer NFKK årsmøte der alle medlemskommunene innkalles.
Årsmøtet består av en organisasjonsdel og en del med et faglig innhold. Årsmøtets organisasjonsdel
forberedes og ledes av styret.
Ved avstemming har hvert medlem én stemme.
Et medlem kan la seg representere på årsmøtet gjennom fullmakt.
Reise- og oppholdsutgifter i forbindelse med deltagelse på årsmøtet dekkes av medlemmene selv.

Årsmøtet skal dessuten:

• Innen utgangen av april måned, velge et styre som består av syv medlemmer
(ordførere/varaordførere) samt tre varamedlemmer. Funksjonstiden til styremedlemmene
og varamedlemmene er to år. Halve styret er på valg hvert år. Hvert år velges leder og
nestleder blant styrets medlemmer for kommende ettårsperiode.
• Velge en valgkomité for to år, bestående av tre personer med tre personlige
vararepresentanter, som skal fremme forslag til styre og valgkomité.
• Vedta aktiviteter, fastsette medlemskontingent og godkjenne forslag til budsjett og årsplan.
• Fastsette disponering av overskudd og inndekking av underskudd.
• Godkjenne revidert regnskap for NFKK samt årsmelding.

§ 9 Vedtektsendringer
Endring av vedtektene krever 2/3 flertall av stemmene (inklusive avgitte og godkjente fullmakter) på
årsmøtet.

§ 10 Oppløsning
Beslutning om oppløsning av NFKK må fattes av årsmøtet med minst 3/4 flertall av stemmene
(inklusive avgitte og godkjente fullmakter).
Forslag om oppløsning må fremsettes for styret senest seks måneder før årsmøtet.
Styret må senest fem måneder før årsmøtet sørge for at NFKKs medlemmer blir forelagt forslaget om
oppløsning.
Ved oppløsning av NFKK skal organisasjonens aktiva bindes i minst tre år for å kunne overføres til en
ny organisasjon etter beslutning i det sist fungerende styre. Hvis en ny organisasjon ikke er opprettet
innen den tid, skal disponible midler anvendes på den måten det siste valgte styret beslutter.

* Kontingenten justeres i tråd med grunnbeløpet i folketrygden fra og med 2021.

** Styret ble på stiftelsen gitt fullmakt til å etablere NFKKs sekretariat på den måte og med
kontoradresse som styret finner hensiktsmessig.