Uttalelse fra Nettverk fjord- og kystkommuners Årsmøte 2024:

Siden den første nasjonale transportplanen ble presentert i 2002, har den blitt rullert uten grundig evaluering om måloppnåelse. Det går på bekostning av viktige samfunnsmål. Nå er det på tide å ta et skritt tilbake og finne en bedre «vei» for fremtiden.

Før påske presenterte regjeringen sitt forslag til ny Nasjonal transportplan (NTP). Det er den sjuende i rekken siden den første transportplanen ble vedtatt i 2001.

Hele ideen bak opprettelsen av NTP var å utvikle en strategisk plan for utvikling av det samlede systemet for veg-, jernbane-, luft- og sjøtransport og føre en helhetlig transportpolitikk der de enkelte transportformer blir vurdert i sammenheng. Siden den første planen har også planrammen eksplodert fra 165 milliarder kroner i NTP 2002-2011 til 1300 milliarder kroner i regjeringens forslag for perioden 2025-2036.

I over 20 år har man styrt transportpolitikken etter NTP. Like lenge har NTP fått leve et liv uten å ha blitt grundig evaluert. Da den nye regjeringen tiltrådte i 2021, tok de en rask beslutning om å forkaste den gjeldende NTP for 2022-2033. Begrunnelsen var klar: Planen var ikke bærekraftig. Uten nærmere evaluering skulle rulleringen av NTP fremskyndes med ett år. Samferdselsministerens mål var klart og ambisiøst. Det skulle legges frem riktigere prioriteringer, og transportplanen skulle styrkes som et troverdig styringsinstrument.

Riktig prioritering i samferdselspolitikken handler ikke om å bygge veier for veienes skyld. Det handler om å bruke samferdsel som et verktøy for å nå andre viktige mål for Norge – i hele landet. Samferdsels-politikken skal, uansett hvor folk bor, sikre at alle har tilgang til gode og sikre transportmuligheter. Samtidig er god infrastruktur avgjørende for å skape arbeidsplasser og øke verdiskapingen. I dag prioriteres persontransport i alt for stor grad foran frakt av varer og gods. En slik prioritering bidrar til at verdiskapingen langs kysten svekkes.

Dessverre har NTP beveget seg bort i fra ideen om en å føre en helhetlig transportpolitikk og intensjonen bak NTP oppnås ikke Utviklingen av det helhetlige transportsystemet – i hele landet – er erstattet av parallelle systemer mellom forvaltningsnivåene. Staten vil investere i sine egne prosjekter, men overlater utvikling av fylkesveier og sjøtransport til seg selv. I tillegg bidrar prioriteringene til sentralisering.

NFKK opplever at regjeringen har bygget opp store forventninger med løfter om vekst i distriktene og tryggere veier gjennom en satsing på fylkesveier og en satsing på kystinfrastruktur. Utover investeringer i statlige fiskerihavner og en marginal økning på fylkesveiene, er det svært lite å spore av en satsing på kysten. Økningen til fylkesveier er heller ikke tilstrekkelig til å stoppe forfallet. En av flere utfordringer er at årsdøgntrafikken teller mer enn verdiskaping, noe som har resultert i at nesten all næringstransport langs kysten starter på en dårlig fylkesvei.

Bakgrunnen for transportplaner er i utgangspunktet god, men utførelsen oppnår ikke målsetningen. NFKK mener tiden nå er overmoden for å ta et skritt tilbake, evaluere og reformere transportpolitikken for å sikre et helhetlig transportsystem i hele landet.