Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) vil på det sterkeste oppfordre Stortinget til å inngå et bredt forlik når det gjelder skattlegging av havbruksnæringen. Saken har så sterke lokale, regionale og nasjonale interesser at det må sikres forutsigbarhet.

NFKK mener at skattlegging på havbruk må sees i sammenheng med det som vil framkomme som Havbruksutvalgets (Nøstbakken-utvalgets) anbefalinger, som etter planen skal komme høsten 2023. Hovedmålet må være at summen av rammevilkår (tillatelsessystemet, beskatning osv.) vil underbygge bærekraftig vekst og forutsigbarhet slik det er uttalt og ønsket. I mellomtiden kan det innføres en midlertidig, enkel og tidsavgrenset ordning (produksjonsavgift eller lignende) som sikrer et tilfredsstillende bidrag til vertskommunene og fellesskapet.

Vi er bekymret for at den foreslåtte grunnrenteskatten vil føre til at man tapper kysten for verdier og kapital, som igjen fører til mindre investeringsevne og tapte arbeidsplasser. Nettverket er opptatt av at ordningen må ivareta hele verdikjeden.

NFKK har forventet at det ble lagt til rette for en mer helhetlig og forutsigbar utvikling av havbruksnæringen, for dermed å bidra til å oppnå målsettinger slik det er uttalt i Hurdalsplattformen og av den forrige regjering.

NFKK har vært – og er fortsatt – kritisk til at forslaget ikke har vært konsekvensutredet godt nok. Det er fortsatt usikkert hvordan skatten vil fungere i praksis, og om den vil stimulere til bærekraftig vekst og økt bearbeiding innenlands.

Siden forslaget om grunnrenteskatt ble fremmet, har det etter høringsrunden kommet forbedringer, både på innretning og totalt skattetrykk. I så måte er man på riktig vei.  I tillegg er NFKK godt fornøyd med forbedringene som er gjort for at vertskommunene kommer bedre ut.

Det er en kjensgjerning at forslaget har gitt stor uro og bekymring, og store investeringer er kansellert eller satt på vent. Sammen med andre og svært bekymringsfulle forhold i verden rundt oss, har dermed optimismen i våre kystkommuner snudd til stor usikkerhet for framtida. Dette kan ikke ha vært tilsiktet eller ønsket, vi håper tvert imot. Alt dette underbygger behovet for en bedre konsekvensutredning av grunnrenteskatteforslaget. Nå appellerer vi til alle partier på Stortinget om å være med på et bredest mulig forlik. Det må komme en avklaring som kan stå seg over tid, og som gir ro og forutsigbarhet for berørte ansatte og lokalsamfunnene.

Innretningen av skattemodellen vil fordre store ressurser til oppfølging, administrering og kontroll, samtidig som den inviterer til kreativitet for å oppnå overskuddsflytting, skattetilpasninger og omgåelser. Dette kan ikke NFKK forstå er ønskelig. Tvert imot må det tilstrebes en langt enklere modell, og som ikke favoriserer de med størst vilje til å bruke kreativitet og som har de største ressursene til å finne omgåelser.

Havbruksutvalgets pågående utredning om hvordan tillatelsessystemet for akvakultur bør innrettes, må forventes å ha et langsiktig og bærekraftig perspektiv. Tillatelsessystemet vil sette rammene for om storting og regjering vil oppnå sine målsettinger for næringen. Men dette vil uansett ha sterk sammenheng med hvor mye og hvordan næringen skal beskattes.

I Hurdalsplattformen er regjeringen tydelig på at den vil legge til rette for videre vekst for å skape flere arbeidsplasser i distriktene, mer bearbeiding, større verdiskaping og økte eksportinntekter. Videre påpekes det at politikken skal bygge opp under fortrinnet som ligger i oppdrett av fisk i kystnære strøk og fjorder, og samtidig stimulere til innovasjon, nye produksjonsformer og bruk av ny teknologi for å sikre økt bærekraft. Dette forventer NFKK at blir nærmere vurdert av Havbruksutvalget, og da slik at det framkommer anbefalinger til hvordan Hurdalsplattformens målsettinger kan få bedre muligheter til å bli realiteter.

Nettverk fjord- og kystkommuner forventer en helhetlig og forutsigbar utvikling av havbruksnæringen som bidrar til bærekraftig vekst og mer bearbeiding innenlands. Endelig beskatning av havbruk må tilstrebes gjennom en solid forankring av et bredest mulig forlik, og her må alle parter være villige til å ta tiden til hjelp.

Foto: iStock