Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) spurte tidligere i høst om et møte med de som er ansvarlig for å utrede arealavgift i forbindelse med havbruksmeldingen. Fra departementet møtte avdelingsdirektør Lone Semmingsen, avdelingsdirektør Per Skjeflo, lovrådgiver Ole Todal Jenssen, underdirektør Torgeir Johnsen og en rådgiver fra Nærings- og fiskeridepartementet med ansvar for arealpolitikk.

Departementet er midt oppe i utredningsfasen og var lite villig til å dele informasjon med NFKK om utredningsarbeidet. Dette var ikke overraskende, men NFKK fikk i alle fall presentert sitt budskap og forslag til løsning.Fra NFKK møtte ordfører Kjetil Hestad, advokat Kjersti Jensen og Pia Farstad von Hall. Advokat Jensen presenterte forslaget til ressursavgift som advokatkontoret Lund og Co har utarbeidet. Forslaget innebærer en arealavgift der skatteinntektene til det offentlige fordeles mellom staten og kommunene etter en fordelingsnøkkel. Forslaget innebærer ikke en skatteøkning for næringen.

NFKK ble gjort kjent med at departementet har forslaget til vurdering samtidig som andre modeller utredes. Medlemmene i NFKK vil over nyttår bli kontaktet om utskriving av eiendomsskatt fra havbruksnæringen. For departementet er det interessant å vite hvor mange kommuner som praktiserer eiendomsskatt og hvilke inntekter den genererer. Kystkommunene har tidligere rapportert at systemet med eiendomsskatten på anlegg i sjø ikke fungerer og knapt generer inntekter til kommunene pga kostnadene med å beregne skatten.