En studie fra Transportøkonomisk institutt (TØI) viser at Norge er blant landene i verden med høyest sikkerhet i trafikken, men i ulykker med tunge kjøretøy har Norge omtrent 35 % flere drepte per innbygger enn gjennomsnittet i Europa.

For hver tredje trafikkdrepte i Norge er et tungt kjøretøy involvert. Dette viser at gode kommunikasjonsårer på sjø og land er svært viktig for å få realisert nullvisjonen om trafikkdrepte i trafikken.

I sitt høringssvar til NTP 2018-2029 skrev NFKK: «Gode kommunikasjoner er vesentlig for at ressursene langs kysten kan hentes ut og foredles før de går til markedet nasjonalt og internasjonalt. Gode og trygge kommunikasjoner er også viktig for rekruttering av arbeidskraft og for trivsel for de som bor og arbeider i næringene langs kysten.» Undersøkelsen fra TØI viser at denne uttalelsen var svært berettiget.

NFKK skrev også at «En av de største belastningene for det norske veinettet er tungtransport. NFKK er derfor av den klare oppfatning av at sentrale myndigheter må være raus med tiltak som kan bidra til å overføre gods fra vei til sjø. Støtte til oppstart av nye transportruter på sjø slik det er omtalt i forslag til ny NTP, kan være et godt tiltak.»

Dette blir også tema på konferansen 27.-28. oktober.