Rømming og lus er to av hovedutfordringene for oppdrettsnæringen i Norge. Regjeringen har vedtatt en handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus og en strategi mot rømming.

– Regjeringens strategi mot rømming slår fast at for å redusere genetisk forurensning av villaks må både grunnleggende risikoforståelse og måten risiko håndteres på revideres, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Strategien består av fem områder som regjeringen vil prioritere framover. Kunnskap, erfaringsformidling og dialog, sikkerhetskultur, effektivt regelverk og profesjonell beredskap.

Regjeringen har også vedtatt en handlingsplan mot resistens mot legemidler mot lakselus. Bruken av legemidler mot lakselus går ned, men den vesentligste årsaken er at lakselusa har blitt resistent legemidlene. I tillegg har økt tilsyn og veiledning til fiskehelsepersonell på forsvarlig legemiddelbruk bidratt til nedgangen.

– Som del av handlingsplanen, vil regjeringen sikre at en revidert lakselusforskrift i større grad bidrar til å redusere risiko for resistensutvikling. I tillegg vil vi vurdere endringer i forskrift om bruk av legemidler til dyr, sier fiskeriministeren.

Det er viktig at virkemidlene for å motvirke resistensutvikling brukes. Matloven og dyrehelsepersonelloven gir forvaltningen en lang rekke med virkemidler.

– Det er også viktig at Legemiddelverket har tilstrekkelig kapasitet til arbeidet med godkjenning av nye legemidler og til utvikling og oppdatering av terapianbefalinger mot lakselus i samarbeid med alle berørte parter, mener Sandberg.

– Jeg vil oppfordre næringen, både oppdrettere og dyrehelsepersonell, til å jobbe aktivt med resistensutfordringen. Virksomhetene skal i tillegg, i større grad enn i dag, ta ansvaret for å innføre og identifisere risikoreduserende tiltak mot rømming, avslutter Sandberg.