Fiskeriministeren foreslår nye tiltak for å redusere mulige negative miljøeffekter av lakselusmidler i oppdrettsnæringen. Bruken av ulike lusemidler har økt, og det er nå nødvendig å være føre var, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Nærings- og fiskeridepartementet sender nå på høring endringer av regelverket på i hovedsak tre områder:

For å beskytte aktive rekefelt og eventuelt andre sårbare områder, foreslås å stille krav til hvor tømming av behandlingsvann etter medikamentell behandling i brønnbåt, kan eller ikke kan foregå.

For å forebygge opphopning av rester av kitinsyntesehemmere (flubenzuroner) under anleggene som bruker slike stoffer, foreslås å forlenge tiden mellom hver gang slike stoffer kan brukes, og at de ikke kan brukes om ikke miljøtilstanden under anleggene (MOM-B) er god. Videre foreslås det at kitinsyntesehemmere ikke kan brukes på lokaliteter nærmere enn 1000 meter fra rekefelt.

I tillegg foreslås at oppdretter i større grad enn i dag må vurdere risiko for negative miljøeffekter og innarbeide risikoreduserende tiltak ved behandling mot lakselus i sitt planverk.

Høringsfristen er 1. oktober 2016.