Pressemelding:

Nettverk fjord og kystkommuner ber om at Stortinget gjennom arbeidet med statsbudsjettet oppfyller sitt vedtak fra juni i år, og dermed sikrer varige og stabile inntekter til vertskommunene for oppdrettsnæringen.

NFKK, som er samlet til høstmøte, registrerer at regjeringen har sendt på høring et utkast til forskrift om kapasitetsøkning i oppdrettsnæringen i 2018 gjennom vekst i eksisterende konsesjoner og gjennom tildeling av helt nye konsesjoner. NFKK er kjent med at regjeringen i sitt framlegg legger opp til en vekst på ca 3%, og som gjennom høy prising kan gi gode inntekter til det Havbruksfondet som NFKK, sammen med Sjømat Norge, fikk kjempet gjennom i Stortinget i 2015. Havbruksfondet har hittil blitt tilført ubetydelige inntekter, og dermed har vertskommunene heller ikke fått noen glede av overføringer fra fondet, slik tanken og intensjonen var.

NFKK støtter visjonen om en betydelig, balansert og bærekraftig vekst i oppdrettsnæringen i årene framover. Norge trenger flere nye store næringer som kan gi verdiskaping, sysselsetting og eksportinntekter. Havbruk har et enormt potensial. Det er i nasjonens interesse at dette potensialet utnyttes.

NFKK ber i denne forbindelse Stortinget sørge for at kommunene tilføres slike inntekter, både gjennom den planlagte veksten i havbruksfondet, og ved å oppfylle intensjonene med vedtaket i juni i år.

Nettverk Fjord og Kystkommuner uttale

 

 

Foiler som ble presentert på høstsamlingen 2017

Sjømat Norge

Jarle Skeidsvol – ordfører i Østerøy kommune

Programmet

Petter Arnesen, Norsk industri

Ole L. Haugen, NFKK

Norges Fiskarlag

Bedrift Brann og redning, Fagsjef Øistein Gjølberg Karslen KS

Fiskeriminister Per Sandberg

Fiskeridirektoratet

Karl A. Almås, SINTEF

Ren natur – en forutsetning for gode reiselivsopplevelser

NHO