– Vi er fornøyde med at Stortinget har lyttet og bedt regjeringen om å legge fremme et forslag om miljøfleksibilitetsordning. Fiskevelferden må bli bedre, og miljøfleksibilitet kan være et særs virkningsfullt virkemiddel for å bedre lokale miljøforhold, smittesituasjon, fiskehelse, produktivitet og teknologisk utvikling, sier Bernt Lind-Aaby, daglig leder i Nettverk fjord- og kystkommuner.

Behandlingen av representantforslag om en rask omstilling av en oppdrettsnæring i krise resulterte i to vedtak:

  1. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2024, i forbindelse med den varslede Dyrevelferdsmeldingen, vurdere om det er hensiktsmessig å sette en faglig basert grense for dødelighet i sjøfasen gitt næringens komplekse biologi og utsatte lokasjoner.
  2. Stortinget ber regjeringen i løpet av 2024 fremme forslag om en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning som ivaretar anbefalingene fra Havbruksutvalget (NOU 2023:23).

Årsmøte til NFKK uttalte at Det må gjøres mer for å sikre bærekraftig vekst og forventer at det må gjøres mer for å redusere miljøpåvirkningen fra akvakultur.

– Vi er glade for næringskomiteen har lyttet til tilbakemeldingene de har fått og bedt om fortgang i arbeidet med å legge miljøfleksibilitetsordning. Dette legger til rette for at bedre fiskevelferd og videre bærekraftig vekst i havbruksnæringen i tråd med nasjonale ambisjoner, fortsetter Lind-Aaby.

Stortinget har videre lagt premisser for arbeidet med en teknologinøytral miljøfleksibilitetsordning for havbruk. Et sentralt mål er å redusere næringens miljøavtrykk og lusepresset på både oppdretts- og villfisk. Ordningen skal legge til rette for bruk av lav- og nullutslippsteknologi i områder med utslippsutfordringer. Ordningen skal omfatte alle eksisterende og fremtidige tillatelser, og sikre at den kan benyttes på produksjonsvolum trukket inn ved rødt lys i et område. Stortinget har bedt regjeringen om å legge frem et forslag i løpet av 2024.

– Vi forventer nå politisk handlekraft for å sikre bærekraftig vekst og at regjeringen leverer på Stortingets anmodning, avslutter Lind-Aaby