Regjeringen har i dag lagt frem sitt forslag til statsbudsjett for 2015. I budsjettforslaget er det lagt inn omtale om kompensasjon til kommunene for tilrettelegging av sjøareal til havbruksnæringen. NFKK etterlyser en varig løsning for havbrukskommunene og ser frem til arbeidet med den varslede havbruksmeldingen.

I statsbudsjettet står det:

En viktig faktor for langsiktig utvikling i havbruksnæringen er tilgang på egnet areal til sjømatproduksjon, og videre at det arealet som avsettes til dette formålet utnyttes på en best mulig måte. Å utvikle arealstrukturen i havbruksnæringen er et langsiktig arbeid, som krever både ny kunnskap og samordning med kommunal og regional arealplanlegging. Ambisjonen er å ha en havbruksnæring med en effektiv og robust arealstruktur som best mulig balanserer hensynet til produksjonsvolum , miljø og sykdom. Kommuner som stiller arealer til disposisjon for næringen bør dessuten oppleve større positive ringvirkninger fra aktiviteten. Det skal lønne seg for kommunene å legge til rette for havbruk. Regjeringen vil derfor la store deler av vederlaget for tildeling av nye tillatelser tilfalle berørte kommuner.