Som ventet ble det i statsbudsjettet for 2014 lagt frem forslag om at kommunene skal få inntil fire millioner kroner for hver oppdrettstillatelse. NFKK er positive til forslaget, men mener samtidig det har klare mangler. I pressemeldingen fra Fiskeri- og kystdepartementet står det:

Inntil 4 millioner til kommunene for hver oppdrettstillatelse

– Havbruksnæringen bidrar til arbeidsplasser og viktig verdiskaping. Regjeringen ønsker at en større del av verdiene fra havbruk skal gå tilbake til lokalsamfunnene. Regjeringen foreslår i statsbudsjettet at en andel av vederlaget fra tildelingen av 45 laksetillatelser i 2013 skal tilfalle kommunene. Samtidig ønsker vi å utrede arealavgift til fordel for kommunene, sier fiskeri- og kystminister Lisbeth Berg-Hansen.

I sjømatmeldinga går det fram at regjeringen vil bidra til at lokalsamfunnene får tilbake for å stille arealer til disposisjon for havbruksnæringen.

-I meldingen varslet vi at kommunene for fremtiden skulle få en andel av vederlaget ved tildeling av nye laksetillatelser. Regjeringa følger allerede nå i den pågående tildelingsrunden opp denne intensjonen. Det betyr at kommunene får den andelen av vederlaget (4 mill. kr pr. tillatelse) som det tidligere har vært kommunisert at skulle gå til fylkeskommunene, sier Berg-Hansen.

– Kommunene har i dag mulighet til å kreve inn eiendomsskatt for flytende oppdrettsanlegg i sjø. Det er grunn til å se nærmere på om muligheten for å kreve inn eiendomsskatt er den rette måten å gi kommunene incentiver til å tilrettelegge for havbruksnæringen på en balansert og god måte, eller om en arealavgift kan være en bedre løsning, sier Berg-Hansen.

NFKK sin kommentar til forslaget.