Flertallet i Havbruksskatteutvalget stiller en ufullstendig diagnose og tilbyr feil medisin, sier daglig leder Anna Ljunggren i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK).

 

NFKK representerer havbrukskommunene i Norge, og reagerer på Havbruksskatteutvalgets forslag til hvordan staten skal håndtere den enorme økonomiske gevinsten i oppdrettsnæringa de siste årene. Utvalget overleverte sin innstilling til Finansdepartementet i dag.

Inntekter til staten, ikke kommunene

– Utvalget skulle vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen i oppdrettsnæringa. Dette var særlig tuftet på at Stortinget ønsker ordninger som sikrer vertskommunene stabile og forutsigbare årlige inntekter, men flertallet i utvalget vil at inntektene i langt større grad skal tilfalle staten, sier Anna Ljunggren.

– Staten får dermed avkastning på et arbeid som utføres av kommunene. Det er i praksis det samme som at staten tapper kystkommunene for ressurser. Erfaringer ellers viser at dette resulterer i omfordelte ressurser til sentrale strøk og mer generelle skattelettelser.

– Norske kystkommuner er først og fremst de som bruker mange penger for å legge til rette for oppdrettsnæringa. Da er det også rimelig at de sitter igjen med noe av avkastningen, sier Ljunggren.

Må ha lokalbefolkningen med seg

Hun sier at det er helt nødvendig at de som driver næringsaktivitet basert på lokale naturressurser har lokalbefolkningen med seg. Den økende lokale motstanden mot utbygging av vindkraft på land er et nytt kraftfullt eksempel på dette.

– En havbrukskommune skal balansere en rekke hensyn. På den ene siden er det et nasjonalt politisk ønske om vekst i oppdrettsnæringen. På den andre siden er det lokale arealkonflikter med innbyggere, tradisjonelt fiske og andre næringer, for eksempel reiseliv. For å bøte på dette må kommunene få en kompensasjon for ulempene, sier Ljunggren.

– I flere år har vi sett at statlige tilbud og kapital flyttes fra kysten til mer sentrale strøk. Det fører til færre lokale arbeidsplasser, mindre attraktive og mer sårbare kystsamfunn og økte konflikter.

Ønsker produksjonsavgift

For å kompensere for noe av dette ble det vedtatt en ordning benevnt Havbruksfondet, og i 2018 ga dette for aller første gang utbetalinger til alle vertskommunene.

– Dette har gitt legitimitet og mer aksept. Den riktige medisinen er derfor å beholde auksjoner og Havbruksfondet som i dag, men da supplert med en produksjonsavgift for å sikre vertskommunene litt mer forutsigbare inntekter, sier Ljunggren.

– Flertallets forslag svarer ikke på Stortingets forventninger. Havbrukskommunene ber derfor rikspolitikerne se til mindretallets forslag som sikrer vertskommunene stabile og forutsigbare årlige inntekter.

Mindretallet i utvalget bestod av representantene fra LO og NHO, samt styreleder Ole L. Haugen i NFKK, som har representert KS i utvalget.

 

Foto: iStock