– Me reiser med ferje, ikke fordi med kan, men fordi me må, innledet Morten Storebø, styreleder i Samarbeidsrådet for Sunnhordland, i høring om tiltak for en bedre fergepolitikk.

Bakgrunnen for høringen var et representantforslag fra Senterpartiet med formål å sikre tiltak for en bedre fergepolitikk i distriktene.

Ferjene er en viktig del av samferdselstilbudet i distriktene og binder kystsamfunnene sammen med omverden. Svært mange av innbyggerne langs kysten opplever nå en uforholdsmessig økning i fergeprisene. Dette rammer innbyggere i distriktene hardt.

Anna Ljunggren, daglig leder i Nettverk fjord- og kystkommuner

– En kraftig økning kostnadene for fergepassasjerer har setter sinnene i kok langs norskekysten. Vi i Nettverk fjord- og kystkommuner frykter for samferdselstilbudet i distriktene. Derfor har vi organisert et fergeopprop som nærmere 50 ordførere har skrevet under på, sier Anna Ljunggren, daglig leder i Nettverk fjord- og kystkommuner.

Stortingsrepresentantene fra SP foreslår tre tiltak for en bedre fergepolitikk i Distrikts-Norge:

  1. Stortinget ber regjeringen om å innrette kriteriene for finansieringen av båt- og fergedrift slik at fylker som har ansvar for denne delen av infrastrukturen, kan utvikle tilbudet basert på rimelige billettpriser.
  2. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert budsjett for 2020 om å legge fram forslag til en finansieringsordning som innebærer at staten fullt ut tar merkostnaden ved klimaomstilling av fylkenes hurtigbåt- og fergetrafikk. Ordningen må fange opp både gjennomførte og kommende tiltak.
  3. Stortinget ber regjeringen i forbindelse med revidert budsjett for 2020 utrede en nasjonal maksimalpris for båt- og fergebilletter hvor staten fullt ut kompenserer fylkenes inntektstap ved innføring av en slik ordning.

NFKK vil understreke poenget fra forslagstillerne at det for næringslivet langs kysten, som trenger å få fraktet sine varer raskt og effektivt ut til markedene, er båt- og fergetilbudet en utfordring. Havbruksnæringen og andre som frakter varer langs kysten rammes hardt av dette.

– Underfinansiering av den generelle driften av fylkesvegferjene og nye miljøkrav som Stortinget har vedtatt fører til færre avganger og dyrere ferjebilletter. Det blir et redusert tilbud som går utover innbyggere, pendlere og næringslivets verdiskaping langs kysten, presiserte varaordfører Odd Helge Gangstad fra tidligere Misund kommune i høringen.

Vestland fylkeskommune har en underfinansiering på ca. 380 millioner kroner i 2020, mens Møre og Romsdal og Nordland har en underfinansiering på ca. 200 millioner kroner.

– I kontraktgrunnlaget til fylkeskommunen opna dei opp for å redusera tal på avgongar, om ein la opp til nullutsleppsfartøy. Når kriteria i anbodet var lavt energiforbruk, lite utslepp og lavast kostnad, var det ein selvfølge at dei som la seg på minimum antall avgongar, ville også stilla sterkast i anbodsprosessen. Resultatet var at fleire samband låg an til vesentlige kutt i rutetilbodet. Tysnes kommune, som eit eksempel, og kanskje det verste eksempelet, låg an til å få ein reduksjon i tilbodet på 42 rundturar i veka, eller 2.184 rundturar i året, fordelt på 2 samband, eksemplifiserte Kåre Martin Kleppe, ordfører i Tysnes, under høringen.

– Etter store protestar, gjorde heldigvis politikarane i fylkeskommunen vedtak for å bruka rundt 20 millionar i året på å redda dei mest utsatte ferjestrekningane. For Tysnes sin del vart det eit kutt på 14 rundturar i veka, i staden for 43. Men, frykten me no har, er at dette fort blir dei første millionane ein sparer inn, om inntektene til ferjedrifta ikkje blir tilstrekkelig, og at ferjetilbodet vårt er i fare, forklarte Kleppe.

I Møre og Romsdal er det foreslått å øke ferjetakstene med fire takstsoner i forhold til riksregulativet for å dekke litt av underskuddet og opprettholde deler av tilbudet.

NFKK forventer at Stortinget tar bekymringen fra ordførerne på alvor og oppfinansierer bevilgningen til fylkesvegfergene i revidert nasjonalbudsjett for 2020. Det vil bidra til å opprettholde et tilbud som sikrer bosetting, sysselsetting og verdiskaping langs kysten.

Nettverk fjord- og kystkommuner støtter forslagene til representantene.

Bilde: f.h. Morten Storebø, styreleder i Samarbeidsrådet for Sunnhordland og ordfører i Austevoll og Kåre Martin Kleppe, ordfører i Tysnes