Fortellingen om havet er fortellingen om Norge. Gjennom å leve og bo ved havet har vi utviklet det norske samfunnet slik vi kjenner det i dag. Men havet er under press og det er behov for opprydning. Nå må staten komme mer aktivt på banen og sikre at havet fortsatt kan være kilde til vår videre utvikling.

Bærekraftmålet «Liv under vann» har som delmål at vi innen 2025 skal forhindre- og i betydelig grad redusere alle former for havforurensning, særlig fra landbasert virksomhet, herunder forurensning forårsaket av marin forsøpling og næringsstoffer. Nettverk fjord- og kystkommuner bidrar aktivt i dette arbeidet.

Vår historiske utvikling fra å høste av havet i tider med mindre kunnskap og mindre regulering, har medført utfordringer som påvirker livet under vann. Utslipp fra industri, skipsverft, avløp, avrenning fra avfallsfyllinger og annen forurensende aktivitet over lang tid har ført til at sjøbunnen i mange norske havne- og kystområder er forurenset.

Miljøgifter som tributyltinn (TBT), polysykliske aromatiske hydrokarboner (PAH) og polyklorerte bifenyler (PCB), samt tungmetaller som kvikksølv og bly, er farlige og utgjør en trussel for sjølevende planter og dyr. Det er også risiko at de kan spres videre fra områdene de ligger på i dag.

Havstrategien «Ny vekst, stolt historie» befester at løsningene for fremtiden ligger i havet og påpeker at «…vi vet ikke alt om fremtiden. Det som er sikkert, er at havet blir en sentral bidragsyter til fremtidig velstand og vekst». Det vil bli vanskelig å leve av havet om vi ikke tar et krafttak for opprydning av gamle og eksisterende forurensningskilder.

Opprydningsarbeidet som er igangsatt, går for sakte. Miljødirektoratet forvalter ordningen som gir midler til oppryddingstiltak i forurenset grunn og sjøbunn. Denne ordningen er i utgangspunktet god, men må styrkes betraktelig for å få bukt med problemet. Nå må staten på banen og styrke innsatsen for renere hav, og bidra finansielt til opprydning av gamle og eksisterende forurensningskilder.

Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) mener staten må ta en større rolle for å sikre rent hav gjennom opprydning av gamle og eksisterende forurensningskilder.  I statsbudsjettet for 2022 forventer NFKK en betydelig styrking av postene 39, 69, 79 under utgiftskapittel 1420 hos Klima- og miljødepartementet. Videre er det viktig at staten tar en større andel av kostnadene ved opprydningen enn det de gjør i dag.