Ole L. Haugen, leder NFKKNettverk fjord- og kystkommuner har lenge jobbet for at det skal innføres en arealavgift fra havbruksnæringen til kommunene. NFKK har utarbeidet en modell for dette basert på bruken av den kommunale sjøallmenningen. Modellen var også innrettet slik at den ikke vill gitt økt skatte- eller avgiftsbelastning for næringen, og den ville vært enkel å administrere og rettferdig i forhold til kommunenes tilrettelegging for havbruksnæringen. Det så lenge ut som et flertall på Stortinget ville støtte denne løsningen, men i stedet er det nå flertall for en fondsløsning basert på betaling av vederlag for nye konsesjoner og vekst, men der fordelingsnøkkelen er nokså uavklart.

 

-NFKK er skuffet over at vi ikke fikk gjennomslag for arealavgift i forbindelse med havbruksmeldingen på Stortinget, men er samtidig glad for at det blir etablert et fond som skal kompensere alle havbrukskommunene som har anlegg i sine sjøområder, sier Ole L. Haugen, leder av NFKK. -Det er et fremskritt fra dagens lotto-løsning der noen få kommuner får større engangsbeløp, fra innbetalte vederlag for nye konsesjoner.-

Kommunene i NFKK er nå opptatt av å bli involvert i utformingen av fordelingsnøkkelen som skal ligge til grunn for fondsløsningen Stortinget har foreslått. NFKK vil også påpeke at det er kommunene, og ikke fylkene, som i all hovedsak må få andelen av vederlaget på 80 prosent. NFKK er også opptatt av at ordningen gir reell inntektseffekt til kommunene fra 1. januar 2016 og ber om at vederlag fra pågående konsesjonstildeling allerede nå settes av i fondet og ikke tildeles etter gammel ordning.

Fordi fondsløsningen Stortinget nå har foreslått baserer seg utelukkende på vekst i havbruksnæringen er NFKK opptatt av at staten og næringen kompenserer manglende innbetalinger i fondet i de år det ikke utstedes nye konsesjoner eller produksjonsrettigheter. Når veksten i fremtiden opphører må fondet sikres midler til fordeling gjennom statlige bidrag og betaling for bruken av areal, slik at kommunene kompenseres for sin avståelse av areal og for sin tilrettelegging for havbruksnæringen.

-For kystkommunene er det for øvrig nå viktig å bli tatt med på råd og vi forventer at Regjeringen og Stortinget lytter til våre innspill, avslutter Ole L. Haugen.

 

For spørsmål eller flere kommentarer, kontakt styremedlemmer i NFKK:
Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune (leder)
Mobil: 905 78 433, E-post: ole.laurits.haugen@hitra.kommune.no

Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad kommune (nestleder)
Mobil: 930 12 591, E-post: synnove.solbakken@kvinnherad.kommune.no

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune
Mobil: 957 70 548, E-post: steinar.aspli@naroy.kommune.no

Ingunn Oldervik Golmen, ordfører i Aure kommune
Mobil: 995 16 430, E-post: ingunn.golmen@aure.kommune.no

Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes kommune
Mobil: 924 44 460, E-post: kjetil.hestad@tysnes.kommune.no

Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand kommune
Mobil: 908 46 001, E-post: jan.dukene@tvedestrand.kommune.no

Vara:
Hanny Ditlevsen, ordførere i Karlsøy kommune
Mobil: 977 49 510, E-post: hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no

Ann Kristin Sørvik, ordfører i Averøy kommune
Mobil: 951 81 111, E-post: Ann-kristin.sorvik@averoy.kommune.no

Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen kommune
Mobil: 415 13 958, E-post: hallvard.oppedal@gulen.kommune.no

 

Kontaktinformasjon til Nettverk fjord- og kystkommuner:
Pia Farstad von Hall, c/o KS Bedrift Havn, Haakon VIIs gate 9, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO,
Telefon: 97100904, web: www.kystnettverk.no