Fiskeriministeren har i dag opplyst at regjeringa fortsatt ikke vil tilgodese kommunene med en arealavgift fra oppdrettsnæringa. I stedet foreslås det at kommunene skal få en del av vederlaget for nye konsesjoner. Dette er bra og et steg i riktig retning.

Når regjeringa foreslår dette, bekreftes samtidig feilvurderingen som er foretatt senest i statsbudsjettet for inneværende år. Der er konsesjons-vederlaget fra de nye «grønne konsesjonene» fordelt med 60 % på staten og
40 % på fylkene. NFKK vil kreve at dette endres vesentlig og i favør kommunene, allerede i forbindelse med kommende revidering av statsbudsjettet.

Det er for øvrig meget viktig at kommunenes andel av konsesjonsvederlaget blir fordelt mellom alle som har anlegg for oppdrett av laks eller ørret i sin sjøallmenning.

NFKK vil jobbe videre med mer forutsigbare og stabile inntekter fra oppdrettsnæringen til vertskommunene. I den anledning er det utarbeidet konkret lovforslag for hvordan dette kan løses. Dette blir nå oversendt departementer og storting, som en del av NFKK’s innspill til den videre behandling av sjømatmeldinga. NFKK krever kort og godt at en større andel av de samlede skatte- og avgiftsinntektene må tilfalle de kommunene som har eller kan få oppdrettsaktivitet.