Kommunene som er medlem av Nettverk fjord- og kystkommuner er opptatt av at kommunene skal ha råderett over eget sjøareal. Skal kommunene ha insentiver til å sette av sjøareal til oppdrettsnæringen må det være en tydelig sammenheng mellom avståelsen av eksklusive rettigheter som oppdrettsanleggene representerer og det lokalsamfunnet får igjen av verdiskaping i form av arbeidsplasser og skatteinntekter. – Gjennom en ytterligere sentralisering og konsentrasjon av eierskapet i havbruksnæringen bidrar ESA og staten til å svekke tilknytningen til distriktene og vi frykter at det blir færre arbeidsplasser i mange kommuner og lokalsamfunn, uttaler styret i NFKK.

ESA har fastslått at de norske eierskapsbegrensninger innen oppdrettsnæringen strider med ESA’s regelverk. Som følge av dette har regjeringen foreslått å endre akvakulturloven slik at et selskap skal kunne eie mer enn 25 prosent av produksjonskapasiteten i oppdrettsnæringen. Dette bekymrer Nettverk fjord- og kystkommuner fordi dette vil forsterke en utvikling som går i motsatt retning av det mange kystkommuner har ønsket og har behov for. De siste årene har gått i retning av eierskap på færre hender, med beslutningstakere langt vekk fra lokalsamfunnene der oppdrettsvirksomheten drives. Følgene av dette igjen har beviselig gitt en sentralisering av arbeidsplasser og verdiskaping. Utviklingen har også vært motsatt av det som blir kommunisert som ønsket poltikk fra statens side. I praksis blir det for lite igjen i de kommunene som er vertskommuner for oppdrettsanlegg. Resultatet er en økende motvilje mot å sette av sjøareal til oppdrettsnæringen og dermed svekkes muligheten for vekst i denne næringen. NFKK minner også om at oppdrettsnæringen konkurrerer mot andre interesser om arealet til kommunene.

Nettverk fjord- og kystkommuner mener det ville vært en fordel med sterkere spredning av eierskap og at det skal være mulig å være liten i oppdrettsnæringen. Oppdrettsnæringen bør også bidra med en arealavgift, eller naturressursrente, som går direkte til kommunene for å sikre at mer av verdiskapingen bli værende igjen i kommunene. Dette mener NFKK vil kunne være vel så viktig og motiverende for mange kommuner som har mistet troen på velmente reguleringer og fagre ord og løfter. De nye reguleringsbestemmelsene synes nærliggende å sammenligne med erfaringene man har fra fiskerinæringen. Der har man også prøvd å knytte kvoterettighetene til plikter i forhold til lokale landinger av fisk, i den hensikt å opprettholde og skape lokalearbeidsplasser. Alt for mange og sårbare lokalsamfunn har dessverre erfart at dette har vært mer eller mindre nytteløst.

Flere og flere innser at vertskommunene for oppdrettsanlegg må få en rimelig andel av verdiskapinga

NFKK synes det er gledelig at det nå er stadig flere, både sentrale politikere og aktører innenfor oppdrettsnæringen som etter hvert ser behovet og tar til orde for en arealavgift til oppdrettskommunene. NFKK forventer dermed at dette blir fulgt opp snarest av Regjeringen og Stortinget, og at dette underbygges av en offisiell og erklært velvilje fra næringa, avslutter styret i NFKK.


For spørsmål eller flere kommentarer, kontakt styremedlemmer i NFKK:
Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune (leder)
Mobil: 905 78 433, E-post: ole.laurits.haugen@hitra.kommune.no

Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad kommune (nestleder)
Mobil: 930 12 591, E-post: synnove.solbakken@kvinnherad.kommune.no

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune
Mobil: 957 70 548, E-post: steinar.aspli@naroy.kommune.no

Ingunn Oldervik Golmen, ordfører i Aure kommune
Mobil: 995 16 430, E-post: ingunn.golmen@aure.kommune.no

Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes kommune
Mobil: 924 44 460, E-post: kjetil.hestad@tysnes.kommune.no

Marit Bye, ordførere i Nesna kommune
Mobil: 91155431, E-post: marit.bye@nesna.kommune.no

Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand kommune
Mobil: 908 46 001, E-post: jan.dukene@tvedestrand.kommune.no

Vara:
Hanny Ditlevsen, ordførere i Karlsøy kommune
Mobil: 977 49 510, E-post: hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no

Ann Kristin Sørvik, ordfører i Averøy kommune
Mobil: 951 81 111, E-post: Ann-kristin.sorvik@averoy.kommune.no

Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen kommune
Mobil: 415 13 958, E-post: hallvard.oppedal@gulen.kommune.no

Kontaktinformasjon til Nettverk fjord- og kystkommuner:
Pia Farstad von Hall, c/o KS Bedrift Havn, Haakon VIIs gate 9, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO,
Telefon: 97100904, web: www.kystnettverk.no