I revidert nasjonalbudsjett (RNB) opprettholder regjeringen forventningene til inntekter fra auksjon på nye konsesjoner som skal skje før sommeren, selv om de også understreker usikkerheten i anslagene. Regjeringen gjentar også at de nå utreder en grunnrenteskatt på havbruk.

Regjeringen har bl.a. i sin  høring om auksjon på nye oppdrettskonsesjoner antydet at de ser for seg en inntekt på omtrent 2,9 milliarder for utvidet kapasitet og nye konsesjoner i 2018, der 80 prosent av inntektene fra kapasitetsøkninger i havbruksnæringen fordeles til kommuner og fylkeskommuner gjennom Havbruksfondet. Økt produksjonskapasitet ble solgt tidligere i år til fastpris og gir 756 mill. kroner til Havbruksfondet. Så er det under planlegging en tildeling av ny kapasitet gjennom en auksjon av nye konsesjoner før sommeren. Mer info om auksjonen finnes her.

Fiskeriminister Per Sandberg har også omtalt dette til stortingsrepresentant Terje Aasland (Ap), ser her. Her sier ministeren også at han antar at fordelingen mellom kommunene blir omlag som i tildelingen fra Habruksfondet i 2017.

I forbindelse med fremleggelsen av revidert nasjonalbudsjett bekrefter Regjeringen at de fortsatt forventer slike inntekter da de «foreslår å bevilge 2 366 millioner kroner til kommunenes og fylkeskommunenes andel av vederlag for tildeling av ny produksjonskapasitet.»

I dette ligger også en etterbetaling for 2013: «I 2013 ble det utlyst 45 nye tillatelser til lakse- og ørretoppdrett. Ved slutten av 2017 var kommunenes andel av vederlaget for 13 av disse fortsatt ikke utbetalt, ettersom flere av tillatelsene ikke var blitt tatt i bruk og lokalisert. Kommunenes andel av vederlaget for de resterende midlene utgjør 136,4 mill. kroner. Av dette forventes 74,9 mill. kroner utbetalt i 2018.»

Grunnrenteskatt

Regjeringen omtaler også utredning av grunnrenteskatt i RNB 2018, se omtalen s 58-60 i Stm 2 2018-2029.

Her viser regjeringen bla. til at «Gjennomsnittlig avkastning på kapitalen (totalrentabilitet) var hele 17,3 pst. i perioden 2008 til 2016. For industrien  var den i samme periode 6 pst. Gjennomsnittlig driftsmargin i havbrukssektoren var i den
samme perioden på 22 pst., mens den for industrien var på 5 pst.» De viser også til at «selv om avkastningen i havbrukssektoren har variert mye over tid har den stort sett ligget over avkastningen i industrien.»

Regjeringen sier også at «Reduksjonen i skattesatsen på overskudd fra 28 pst. til 23 pst. har vært godt begrunnet for næringslivet generelt. For næringer som utnytter knappe ressurser, gir satsreduksjonen tvert om et ytterligere argument for å beskatte meravkastningen.»