NFKK har levert høringsuttalelse som støtter representantforslaget om tidsbegrensing av oppdrettstillatelser.

Norsk oppdrettsnæring er en økonomisk suksesshistorie. Den økonomiske suksessen bygger på at næringen gis tilgang til en begrenset naturressurs i form av sjøarealer som tilhører fellesskapet i små og store kommuner langs kysten.

Vi i NFKK mener at verdien av denne naturressursen ble tydeliggjort gjennom den sisteauksjonen knyttet til årets tildelte kapasitetsvekst. Gjennomsnittsprisen for en standard konsesjon ble på hele 151 millioner kroner.

I praksis betyr dette at man viser evne og vilje til å betale formidable beløp for et knapphetsgode i form av eksklusive rettigheter til å benytte den kommunale sjøallmenningen.

Skal oppdrettsnæringen vokse og skape arbeidsplasser, er den avhengig av gode lokalsamfunn med gode tjenester innen barnehager og skoler, helse og omsorg, kultur og fritidstilbud samt infrastruktur. Det handler i det store og hele om å være trygg og attraktiv nok som bo- og arbeidssted, slik at blant annet oppdrettsnæringa har de nødvendige forutsetninger for å beholde og rekruttere kompetanse og arbeidskraft, og derav opprettholde og utvikle sin kommersielle virksomhet i nokså perifere områder på kysten.

Vår påstand er at så langt har ikke staten vært tilstrekkelig velvillig til å innse at det er slik. Staten har et ansvar for å bidra til en jevnere inntektsutvikling mellom byene og mer sentrale strøk.

Vi mener at det er på tide å erkjenne at den store verdiskapingen som skjer i oppdrettsnæringa og på kysten gir de best betalte og mest attraktive jobbene ved industri-og finanskonsernenes hovedkontor, i stats- og regionalforvaltningen i byene og de mer sentrale kommunene. Og ikke i distriktene.

NFKK støtter forslaget om at retten til å drive havbruk i vår felles allmenning skal være tidsbegrenset, men slik at tidsbegrensningen har en varighet som gir forutsigbarhet for investeringer, innovasjon og forsvarlig drift. Videre må det bli mer attraktivt å beholde og videreutvikle mest mulig verdiskaping innenlands, mest mulig nært der oppdrettsvirksomheten foregår.

NFKK støtter derfor at det gjennomføres en utredning med sikte på å innføre en tidsbegrensning av nye havbrukstillatelser, og at det kommer forslag til hvordan man kan gjennomføre dette. NKFF mener at denne vurderingen bør legges til det allerede opprettede utvalget som gjennomgår beskatning i havbruksnæringen.

(Foto: Norsk Havbrukssenter)