– Satt på spissen så er det ikke tomme hus og nedlagte gårdsbruk kineserne kommer til Norge for å se, sier daglig leder i NFKK Anna Ljunggren. Organisasjonen hun leder har nå sendt høringssvar om den nye reiselivsstrategien.

På oppdrag fra regjeringen har Innovasjon Norge tatt i mot innspill til den nye reiselivsstrategi. NFKK har sendt høringssvar til Innovasjon Norges digitale innspillskasse.

Fremtidens reiseliv er avhengig av å spille på lag med kommunene og lokalbefolkningen. Norge har spredt bosetning og spredt sysselsetting.

– Å opprettholde befolkningen i distriktene vil være svært viktig for at Norge fortsatt skal være et interessant reisemål for internasjonale turister, sier daglig leder i NFKK Anna Ljunggren.

For NFKK vil det derfor være avgjørende at kommuneøkonomien styrkes, slik at kommunene både kan sikre et godt tilbud til lokalbefolkningen og til de tilreisende. Det er videre viktig med lokalt eierskap både i reiselivsbedrifter og i øvrige næringer.

– En fremtidig reiselivsnæring må sikre økt lokal verdiskapning. For kommunene i distriktene er det viktig at det legges til rette for- og prioriteres helårlig turisme, både av fritidsreisende og kurs- og konferansegjester, fortsetter hun.

Fellesgodefinansiering

NFKK ser behovet for en utredning av fellesgodefinansiering, men vi forutsetter at en eventuell ny skatt må tilføres kommunene og ikke staten. En slik ny skatt må innføres både for reisende som bor på hotellene, men også for andre overnattingstilbud som Airbnb.

– For kommunene er det viktig at turistene betaler det det faktisk koster; for det turisten forbruker og høster av naturressurser og infrastruktur – med å besøke- og oppholde seg på en destinasjon, understreker Ljunggren.

Ulogisk at «take-away» er billigere

NFKK mener at det er behov for å vurdere ordningen med ulik merverdiavgift på mat som nytes på serveringsstedet og mat som tas med, såkalt «take-away».

Det er i dag svært mange gode argumenter for hvorfor besøkende heller bør spise på serveringsteder, som for eksempel verdiskaping, sysselsetting, forsøpling og bærekraft, sier Ljunggren.

Fisketurisme

Et innspill som er sendt handler om fisketurismen.

– Den typiske fisketurismen må omstilles slik at man går bort fra konsept som innebærer «matauk» for gjestene, til bedre betalte opplevelseskonsept som gir større lokal verdiskaping og redusert belastning på de lokale naturressursene og fiskebestandene, sier Ljunggren.

Infrastruktur

NFKK er opptatt av bærekraftig utvikling av lokalsamfunnene. Samtidig er mange av våre medlemmer cruisedestinasjoner.

– For oss er det ikke et alternativ å stenge norsk farvann for internasjonale cruiseskip. Men det betyr ikke at vi er motstandere av at det stilles strenge utslippskrav til cruise-næringen. Vi ønsker å understreke viktigheten av at de samme strenge utslippskravene settes til alle fjorder i alle kommuner, slik at utslippene ikke flyttes mellom kommunene, men totalt uteblir. Det er derfor behov for nasjonale intensiver for tilrettelegging, men også krav om bruk av land- og ladestrøm i norske havner, sier Ljunggren.

Øvrig infrastruktur som fly, tog og attraktive båt- og fergetilbud må forbedres, og det må vurderes å opprette flere FOT-ruter. Turistene kan ikke møtes av fullbookede kollektive transportmidler midt i høysesongen. Bil-turismen hadde et oppsving i 2020 og ladeinfrastruktur må bygges ut over hele landet, slik at Norge kan bli et av de fremste landene for elektrisk bilturisme.

For tilreisende er tele- og datakommunikasjon like viktig som fysisk infrastruktur.

– Bredbånd er en samfunnskritisk infrastruktur, og områder uten mulighet til raskt å kople seg opp til omverdenen sakker raskt akterut – også som attraktive reisemål, avslutter Ljunggren.


Foto: Michael Fousert/Unsplash