Regjeringen åpner for fem prosent vekst i oppdrettsnæringen, men stiller strenge lusekrav.

-Regjeringen vil føre en politikk som gir næringslivet økt konkurransekraft og dermed mulighet til å skape større verdier. Som en del av dette vil vi legge til rette for en miljømessig forsvarlig vekst i oppdrettsnæringen, sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Nærings- og fiskeridepartementet vil tilby alle etablerte oppdrettere en vekst på fem prosent økt kapasitet, noe som tilsvarer en økt produksjon på om lag 60 000 tonn, dersom alle takker ja til vekst.

Vekst gis mot vesentlig strengere miljøkrav når det gjelder lakselus, næringens største miljøutfordring akkurat nå. Kravet innebærer at det ikke skal være mer enn 0,1 voksne hunnlus per oppdrettsfisk i snitt på lokaliteter der konsesjoner med utvidet kapasitet benyttes. Grensen på 0,1 skal holdes ved bruk av maksimalt to medikamentelle behandlinger per produksjonssyklus. Dette vil bidra til å redusere resistensutviklingen mot de lusemidlene som benyttes i dag. Miljøvilkårene gjelder for hele konsesjonen hvor det gis økning. Kravet er vesentlig strengere enn dagens grense på 0,5 lus. De nye kravene er også strengere enn de som ble lansert for de 45 grønne konsesjonene som ble utlyst i fjor høst. Med dette grepet legges det til rette for at hele norsk oppdrettsnæring blir grønnere. Rømningsutfordringen vil bli fulgt opp i et separat løp.

-Dette opplegget vil kunne redusere lusenivået med inntil 30 prosent. Ved å vri lusebekjempelsen over på ikke-medikamentelle metoder kan vi bidra til å hindre ytterligere resistensutvikling, sier Aspaker.

Økt kontroll

Strenge lusekrav vil bli fulgt opp med økt kontroll særlig fra Mattilsynet. Regjeringen vil styrke kontrollen med 10 mill. kroner. Brudd på vilkårene vil bli møtt med forutsigbare reaksjoner og sanksjoner.

Økt vederlag til kommunene

Vederlaget for kapasitetsøkningen settes til 1,5 millioner kroner. Regjeringen foreslår at halvparten av vederlaget vil tilfalle kommunene.

-Havbruksnæringen er avhengig av gode lokaliteter, og dermed kommunenes velvilje i det lange løp. Jeg mener det er riktig at kommunen får en høy andel av vederlaget. Den kan utgjøre opp mot 750 millioner kroner, sier fiskeriministeren.

Forslaget om rullerende gjennomsnittlig maksimalt tillatt biomasse (MTB)

Regjeringen Stoltenberg sendte 11. oktober 2013 på høring forslag om innføring av rullerende gjennomsnittlig maksimalt tillatt biomasse (MTB) i lakse- og ørretoppdrettsnæringen. – Samtidig med at jeg nå presenterer en kontrollert og miljømessig forsvarlig vekst, legger jeg bort forslaget om rullerende gjennomsnittlig MTB (maksimalt tillatt biomasse), sier fiskeriminister Elisabeth Aspaker.

Forslag sendes på høring

Selve tildelingen gjennomføres ved at det utarbeides en tildelingsforskrift. Denne sendes på høring nå. Regjeringen tar sikte på at endelig forskrift skal kunne tre i kraft så fort Stortinget i desember treffer sine budsjettvedtak om vederlaget for kapasitetsøkningen.

Les høringsnotatet kapasitetsauke i lakse- og aureoppdrett i 2015 og utkast til forskrift om auke av maksimalt tillaten biomasse for løyve til akvakultur med laks, aure og regnbogeaure