Årsmøte i NFKK ble avholdt 5. og 6. mars. Det ble et årsmøte med et bredt fokus på kysten og kystkommunenes rammevilkår. Mange kommuner var møtt frem; det er ikke ofte over 30 ordførere og varaordførere samles for å snakke kystkommunenes sak, og den saken som vakte sterkest engasjement var «aeralavgift». Kommunene krever å få mer igjen for å sette av sjøareal til havbruksnæringen.

Uttalelsen om dette fra årsmøtet var klar og tydelig:

55 kystkommuner krever at regjeringen handler! Nå!

Kommuner med oppdrettsanlegg har i mange år arbeidet for å få en andel av verdiskapingen som oppdrettsnæringen gir opphav til. I 2012 ble det i Norge produsert i overkant av 1,2 million tonn laks til en verdi av over 30 milliarder kroner. Sentrale myndigheter ønsker å tilrettelegge for fortsatt vekst for oppdrettsnæringen. Samtidig forventes det at kommunene følger opp og tilrettelegger for veksten lokalt uten særlige fordeler for innbyggerne.

NFKK krever at dette forholdet må endres. Større andel av de samlede skatte- og avgiftsinntektene må tilfallekommunene der oppdrettsaktiviteten er eller kan komme.

Fjord og kystkommunene krever at regjeringen straks vedtar endringer i dagens fordeling av inntekter fra oppdrettsnæringen, slik at kommune får mer tilbake av den totale verdiskapningen.

NFKK krever handling nå!


Et annet akutelt tema som NFKK vedtok en uttalelse på er Hardangerfjordforskriften. Den setter arbeidsplasser i Hardanger i fare og er viktig blir revurdert:

NFKK ber om revurdering av Hardangerfjordforskriften

Nettverket av Fjord og Kystkommunar (NFKK) har på årsmøte 5. Mars drøfta konsekvensane dersom regjeringa går inn for og endra forvaltningsregime for Hardangerfjorden. NFKK er klar på at det for Sunnhordland og Hardanger vil få alvorlege konsekvensar for både oppdrettsbransjen og for kommunane om ei slik forskrift vert innført.

NFKK er på denne bakgrunn bekymra for dei samfunnsmessige konsekvensane dette vil gje.

Å styrke ei berekraftig utvikling av dei områda som forskrifta omhandlar er det lite tvist om. Men slik framlegget til forskrift er utforma, vil det ramma mange lokalsamfunn og kommunar i Sunnhordland og Hardanger svært hardt.

NFKK ber om at framlegg til Hardangerfjordforskrift vert revurdert og i større grad konsekvensutgreid. Dette fordi ein enno ikkje fullt ut kan måla effekten av dei ulike forskriftene og tiltaka som allerede er sett i verk i Hardangerfjorden.

NFKK meiner at det ikkje bør gjerast politiske vedtak som legg ned lønsame arbeidsplassar og samstundes reduserer den verdiskapinga oppdrettsnæringa er for Sunnhordland og Hardanger.

Årsmøtet godkjente ellers forslag til arbeidsplaner. Valg av styre foregår hvert fjerde år, men leder og nestleder står på valg hvert år. Det ble gjenvalg av Ole L. Haugen, ordfører Hitra kommune som leder og Synne Solbakken som nestleder, ordfører i Kvinnherad.

Presentasjonene fra det faglige programmet på årsmøtet finner du her:
Statssekretær Eli Blakstad, KRD
Advokatkontoret Lund og Co
Ordfører Laila Davidsen, Alta
Ordfører Helge Njåstad, Austevoll
Næringssjef Odd-Børge Pedersen, Hammerfest kommune
Forsker Otto Andreassen, NOFIMA
Fosker Trude Borch, NOFIMA
Bjørn Hersoug, professor UiTø