En ny rapport fra Kontali Analyse viser at det ikke er noe i veien for å raskt innføre en produksjonsavgift på oppdrettsfisk, som betaling for bruken av kommunenes sjøarealer. Det kan bety mange millioner kroner til kommunene som huser oppdrettsnæringen.

– Dette er en viktig rapport som tydelig viser at produksjonsavgiften kan komme på plass raskt. Det er viktig for oss vertskommunene, som har en krevende jobb med å huse denne viktige næringen i dag, sier styreleder i Nettverk for fjord- og kystkommuner (NFKK) og Hitra-ordfører Ole L. Haugen.
Det er NFKK som har bedt analyseselskapet Kontali utrede hvordan en produksjonsavgift kan utformes og innføres. Stortinget vedtok i juni at regjeringen skulle utrede en produksjonsavgift for laks og ørret. En slik avgift kan gi rundt 250 millioner kroner (2,5 prosent av utbyttet til eierne) i inntekt til kommunene som huser næringen, og er ment som en form for leie for bruk av arealene til kommunene.

Det har likevel hersket tvil om det ville la seg gjøre å innføre avgiften, etter at representanter fra FrP og Høyre har antydet at vedtaket vil være i strid med internasjonale forpliktelser. Representanter fra regjeringspartiene har i tillegg hevdet at avgiften er vanskelig å innføre og fordyrende for oppdrettsnæringen. Disse påstandene avvises klart i rapporten.
– Som ordfører har jeg lest mange rapporter, og sjeldent har jeg sett en rapport som har vært så krystallklar i sine anbefalinger. Alle påstander fra fiskeriminister Per Sandberg avvises i rapporten, sier Haugen.

I rapporten peker Kontali på at den nødvendige infrastrukturen og organiseringen for å kreve inn avgiften allerede eksisterer og kan brukes.

«Norge har allerede en eksportavgift på fisk og fiskevarer. Beregningen av denne avgiften skjer hos Tolletaten på bakgrunn av tolldeklarasjoner der eksport av fisk og fiskevarer har en egen avgiftstype med fire avgiftsgrupper. Skatteetaten har ansvaret for innkrevingen av eksportavgiften på bakgrunn av avgiftstypen og grunnlaget i tolldeklarasjonene. Etter vår vurdering bør det enkelt kunne opprettes en ny avgiftstype eller – gruppe for produksjonsavgiften slik at beregning og innkreving raskt kan implementeres i det eksisterende systemet», skriver Kontali.

Kontali skriver videre at en ny avgift ikke bør skille mellom helfisk og bearbeidet fisk, og at den da vil være i tråd med EØS-reglementet. Rapporten og de juridiske utredninger viser også at en slik avgift ikke vil være i strid med WTO’s bestemmelser. Analyseselskapet anbefaler videre, slik Stortingets næringskomite har foreslått, at avgiften i sin helhet tilfaller kommunene.
– Dette er solide og tydelige anbefalinger, som er godt underbygde. Kontali har gjort utregninger som vi håper kan være nyttige for departementet også. Konklusjonen er uansett klar: Det er ingen grunn til ikke å innføre produksjonsavgift på laks og ørret slik at kommunen får sin rettmessige, men en helt marginal del av verdiskapingen i havbruksnæringen, sier Haugen.

Nivået på avgiften er ikke ulik andre land det er naturlig å sammenligne seg med og de eventuelle praktiske sidene ved å innføre en slik avgift er små, viser rapporten. Både Skottland og Chile har en avgift som betaling for utleie av sjøareal til lakseoppdrett.
– Dette viser det vi har hevdet hele tiden, poengterer Ole L. Haugen og fortsetter: Nå forventer vi at statsråden slutter med å trenere Stortingets vedtak og følger opp flertallets vilje i Stortinget.
For ytterligere kontakt:

Ole Laurits Haugen, ordfører på Hitra og leder av Nettverk fjord- og kystkommuner, tlf. 905 78 433