Den nye regjeringsplattformen har tatt inn flere av nettverk fjord- og kystkommuners innspill for utvikling av attraktive og fremtidsrettede lokalsamfunn lang kysten.

(Foto: Arbeiderpartiet / Ragne Borge Lysaker, Senterpartiet)

Nettverk fjord- og kystkommuner er fornøyde med at plattformen til de som skal styre i Norge vender blikket mot kysten og et hav av muligheter.

For fortellingen om havet er fortellingen om Norge. Og havet blir enda viktigere fremover. OECD mener at 50 prosent av veksten i verdensøkonomien frem mot 2030 vil komme fra havet. Både OECD og FNs bærekraftsmål understreker at havnæringene bør utvikles for å skaffe mat til verdens voksende befolkning.

Løsningene for et bærekraftig Norge i fremtiden ligger langs kysten. Derfor er det viktig at politikken bidrar til at mulighetene realiseres. Plattformen er et skritt på veien, men det må følges opp for at mulighetene kan realiseres.

Under følger en beskrivelse av områder der regjeringsplattformen har tatt innover seg NFKKs innspill.

Havbruk

Regjeringens havbrukspolitikk skal bygge opp under fortrinnet som ligger i oppdrett av fisk i kystnære strøk og fjorder, og legge til rette for videre vekst. De vil blant annet gjennomgå fordelingen av midlene fra havbruksfondet, og øke kommunens andel av inntektene fra fondet og å gjøre fremtidige oppdrettstillatelser tidsbegrenset. Videre ønsker den nye regjeringen å utvikle et eget konsesjonsregime for oppdrett til havs med strenge krav til bærekraft og sameksistens mellom ulike havnæringer.

Samferdsel

Regjeringen forsetter satsningen på samferdsel og ser til kysten. De vil utarbeide en helhetlig og forpliktende plan for å redusere vedlikeholdsetterslepet på fylkesveier og halvere ferjeprisene i løpet av fireårsperioden. For øyer og andre samfunn uten veiforbindelse til fastlandet og ferjesamband med under 100 000 passasjerer årlig, vil regjeringen innføre en ordning med gratis ferje.

Regjeringen vil også ta et krafttak for å flytte gods fra landevei til sjøvei. De ønsker å styrke satsingen på tiltak innen kyst, havn og farleder, og samarbeide med godsnæringen og skipsfartsnæringen for å identifisere tiltak som vil bidra til godsoverføring.

Bredbånd

Regjeringen vil gjøre tilgangen til høykapasitets internett til en rettighet på lik linje med strøm, og sikre at alle husstander der det bor fastboende skal ha tilgang til høyhastighetsbredbånd innen 2025. De mener staten må ta et større ansvar for bredbåndsutbygging i områder der det ikke er lønnsomt og at det må innføres en leveringsplikt for bredbånd i de områder hvor det ikke er grunnlag for kommersiell utbygging.

Regionvekstavtaler

Regjeringen vil også utvikle regionvekstavtaler mellom staten, kommuner og fylker, som skal sikre utvikling og vekst i hele landet og langsiktige rammer for næringsliv, transport, bosetting, utdanning og velferd.

Utdanning

Regjeringen ønsker å gjennomføre en opptrappingsplan med tusen nye fagskoleplasser årlig over fem år, styrke finansieringen av fagskolene og gjennomgå dimensjoneringen av fagskolesektoren for å sikre at hele landet har relevante utdanningstilbud av god kvalitet

Regjeringen vil også stille tydeligere nasjonale krav til universitet og høgskoler om regionalt nærvær for å styrke det desentraliserte utdanningstilbudet.

Plattformen må følges opp i praksis

Nettverk fjord- og kystkommuner sitt første inntrykk av den nye regjeringsplattformen er at den har lyttet til mange av nettverkets innspill og bidrar til et politisk skifte som vender blikket mot kysten.

Men plattformen må følges opp i praksis. Plattformer er ikke forpliktende. Nettverk fjord- og kystkommuner vil aktivt følge opp den nye regjeringen vil følge opp sine politiske intensjoner og arbeide for at politikken de neste fire årene vil bidra til å utvikle sterke, fremtidsrettede og attraktive lokalsamfunn langs kysten.