Uttalelse fra NFKKs årsmøte 2020:

Plan- og bygningsloven må ivareta bærekraftig forvaltning av Norges sjøområder

NFKK mener at en bærekraftig forvaltning av Norges sjøområdene bør skje gjennom plan- og bygningsloven framfor gjennom marint vern. Plan- og bygningsloven gir gode muligheter til å balansere vern og vekst på en bærekraftig måte, og samtidig ivareta både lokalt selvstyre og nasjonale føringer.

«Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner. Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for vedtak om bruk og vern av ressurser» (fra plan og bygningsloven kap.1, § 1-1.Lovens formål).