Alle partiene som i dag sitter på Stortinget har vedtatt nye programmer for neste stortingsperiode. Partiene har i programmene omtalt arealavgiften og det er gledelig at NFKK har fått gjennomslag for prinsippet om at kommunene skal et igjen for å stille arealer til disposisjon for havbruksnæringen.

Partiene har noe ulike til næringer til temaet. Under har NFKK laget en oversikt over hva som står i de enkelte partiprogrammene:

Arbeiderpartiet:
Bidra til at lokalsamfunn får tilbake for å stille sine arealer til disposisjon for havbruksnæringe ved at en andel av vederlaget fra nye konsesjoner skal tilfalle kommunene.

Fremskrittspartiet:
Frp vil overføre konsesjonsmyndigheten til den enkelte kommune. Frp vil stimulere kommuner til å stille egnede arealer til rådighet for akvakulturnæringen.

Høyre:
Høyre vil gii kommunene insentiv for å tilrettelegge for næring ved å la mer av konsesjonsavgiften gå direkte til de berørte kommunene.

Senterpartiet:
Senterpartiet vil arbeide for at skatter og avgifter fra havbruksnæringen i større grad skal tilbakeføres til kommuner som setter av areal til havbruksanlegg. Senterpartiet vil innføre arealavgift fra havbruksnæringen som i sin helhet skal tilfalle de kommunene der matfisk- og produksjonsanlegg ligger.

Venstre:
Venstre vil utarbeide nytt regelverk med innføring av areal/produksjonsavgift til vertskommunen som kompensasjon for arealbruk og lokale miljøulemper.

Kristelig Folkeparti:
Krf vil at nye arealkrav til oppdrett (soneinndeling) skal ta hensyn til at også mindre og lokalt eide oppdrettsanlegg skal kunne leve med disse kravene. Det er viktig for at mest mulig av verdiskapingen skal ligge igjen i distriktene der oppdrettsvirksomheten er lokalisert. Det bør innføres en arealavgift som går til de kommunene som stiller areal til disposisjon for oppdrettsanlegg.

Sosialistisk Venstreparti:
SV vil innføre arealavgift og/eller gi mulighet for kommuner til å ilegge eiendomsskatt for oppdrettsanlegg.