NFKK har i dag sendt ut følgende pressemelding:

Avtroppende regjering har varslet at det i statsbudsjettet for 2014 vil komme en ordning der kommuner som får nye oppdrettsanlegg blir kompensert for dette med inntil fire millioner kroner per konsesjon. Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) har med dette forslaget fått gjennomslag for prinsippet om at kommunene skal få en andel av verdiskapingen fra aktiviteten i oppdrettsnæringen. Dette er i seg selv en viktig seier for kystkommunene. Samtidig har ordningen som foreslås klare mangler.

For NFKK er det positivt at både utgående og påtroppende regjering støtter prinsippet om at kommunene skal få en økonomisk andel for tilrettelegging av areal for havbruksnæringen. NFKK vil samtidig påpeke at forslaget i statsbudsjettet fra regjeringen har klare mangler. Det er kun de kommunene som får tildelt nye konsesjoner som får en økonomisk gevinst og de får betalt kun en gang. NFKK har tidligere spilt inn forslag om en særavgift på havbruksnæringen for å sikre at kommunene får en årlig «sjøleie» for arealet. I Skottland har de etablert en arealavgift for oppdrettsnæringen som gir skotske myndigheter en årlig inntekt. Et tilsvarende avgiftsnivå som i Skottland er det absolutt rom for i Norge, og den må komme raskt skal havbruksnæringen vokse som forventet.

Regjeringen har også varslet at de vil utrede en norsk arealavgift. Dette er en utredning NFKK ønsker velkommen og som NFKK mener er et viktig skritt mot en permanent løsning for kystkommunene. På land er det akseptert at det betales leie for en tomt, dette prinsippet bør også gjelde for sjøareal.

Havbruksnæringen støtter NFKK
NFKK har i lengre tid hatt god dialog med havbruksnæringen om en ordning der kommunene får en andel av verdiskapingen. Fiskeri- og havbruksnæringens Landsforening (FHL) har uttrykt støtte for prinsippet om at kommunene skal kompenseres økonomisk for å sikre havbruksnæringen tilgang på areal. FHL har også uttrykt at de gjerne ser at hele vederlaget for nye konsesjoner går direkte til kommunene. NFKK ser det som helt avgjørende at næringen og kommunene har en tett og god dialog fremover for å sikre at en viktig næring som havbruksnæringen får gode vekstvilkår. NFKK mener ny regjering også må støtte oppunder dette arbeidet.

Forutsigbarhet og rettferdighet
NFKK forventer at saken får sin rettmessige oppmerksomhet ved behandlingen av statsbudsjettet for 2014 i Stortinget. Det er viktig at denne saken blir behandlet med tydelighet og at kommunene og næringen får forutsigbare rammebetingelser, både ved nye konsesjoner, men også ved utvidet biomasse (flere lakser i merene). Det må være en rettferdighet i bunn i en slik ordning. Det får vi ikke om det kun er nye konsesjoner som gir inntekter til kommunene. De som har anlegg fra før må også oppleve at det er en sammenheng mellom den jobben kommunen gjør som tilrettelegger og utleier av areal, og økonomiske ringvirkninger for lokalsamfunnet. Det er en anerkjent sammenheng ellers i samfunnet.

NFKK forventer at en ordning kan være på plass i løpet av høsten og håper partiene i avgående regjering og partiene i påtroppende regjering vil legge til rette for dette siden det er bred politisk enighet om prinsippet.


For spørsmål eller flere kommentarer, kontakt styremedlemmer i NFKK:
Ole Laurits Haugen, ordfører i Hitra kommune (leder)
Mobil: 905 78 433, E-post: ole.laurits.haugen@hitra.kommune.no

Synnøve Solbakken, ordfører i Kvinnherad kommune (nestleder)
Mobil: 930 12 591, E-post: synnove.solbakken@kvinnherad.kommune.no

Steinar Aspli, ordfører i Nærøy kommune
Mobil: 957 70 548, E-post: steinar.aspli@naroy.kommune.no

Ingunn Oldervik Golmen, ordfører i Aure kommune
Mobil: 995 16 430, E-post: ingunn.golmen@aure.kommune.no

Kjetil Hestad, ordfører i Tysnes kommune
Mobil: 924 44 460, E-post: kjetil.hestad@tysnes.kommune.no

Marit Bye, ordførere i Nesna kommune
Mobil: 91155431, E-post: marit.bye@nesna.kommune.no

Jan Dukene, ordfører i Tvedestrand kommune
Mobil: 908 46 001, E-post: jan.dukene@tvedestrand.kommune.no

Vara:
Hanny Ditlevsen, ordførere i Karlsøy kommune
Mobil: 977 49 510, E-post: hanny.ditlefsen@karlsoy.kommune.no

Ann Kristin Sørvik, ordfører i Averøy kommune
Mobil: 951 81 111, E-post: Ann-kristin.sorvik@averoy.kommune.no

Hallvard Oppedal, ordfører i Gulen kommune
Mobil: 415 13 958, E-post: hallvard.oppedal@gulen.kommune.no

Kontaktinformasjon til Nettverk fjord- og kystkommuner:
Pia Farstad von Hall, c/o KS Bedrift Havn, Haakon VIIs gate 9, Postboks 1378 Vika, 0114 OSLO,
Telefon: 97100904
web: www.kystnettverk.no