– Første inntrykket vårt er at havbruksutvalget har gjort et omfattende arbeid, og det er mye som er bra med arbeidet. Samtidig er vi svært skeptisk utvalgets forslag til bedre arealplanlegging og forslaget om å fjerne undervisningstillatelser, sier Bernt Lind-Aaby, daglig leder i NFKK.

Torsdag 28. september mottek fiskeri- og havminister Bjørnar Skjæran Havbruksutvalgets utredning som har sett på tillatelsessystemet i havbruksnæringen.

– Det er en omfattende utredning som vi har kun fått skummet igjennom. Vi skal se nærmere vurderingene og anbefalingene, og komme med en god høringsuttalelse, sier Lind-Aaby.

Utvalgets mål har vært å finne ut hvordan man kan innrette et helhetlig tillatelsessystem for akvakultur for fremtiden som sikrer bærekraftig utvikling av næringen og størst mulig verdiskaping for samfunnet.

– Det er tydelige at utvalgt har mange gode tanker på hvordan vi kan utvikle dagens system og skape en mer bærekraftig havbruksnæring med økt verdiskaping uten at det må skje med drastiske virkemidler. Og, det er bra, fortsetter Lind-Aaby.

Utvalget mener at statlig myndighet bør overta større deler av ansvaret og myndighet for å utarbeide og vedta arealplaner for sjøområdene.

– Utvalgets forslag om mer statlig styring i de kommunale sjøområdene er et kraftig feilskjær, og strider mot den kommunale selvråderetten. I den kommunale sjøallmenningen er det mange interesser som skal balanseres og det er kommunene best til å styre dette selv. Vi har i dag statsforvalterne som ivaretar statlige interesser, og det vil vært mer naturlig å bygge videre på det. Dette forslaget bør forkastes allerede nå, sier Lind-Aaby.

Utvalget foreslår å avvikle tillatelser til undervisningsformål og andre særtillatelser.  Dette som følge av at de anser særtillatelser som et kostbart og lite gjennomsiktig virkemiddel.

– Tillatelsene til undervisningsformål har vært viktige for rekrutteringen til næringen, og dersom disse fjernes frykter vi at det kan medføre utfordringer for studieplasser innen havbruk. Det vil være svært uheldig, fortsetter Lind-Aaby.

Utvalget mener forskningstillatelser primært må ivareta behovet for å sikre kritisk forskningsinfrastruktur, og ikke gis med formål om å finansiere forsknings- og utviklingsaktivitet.

– Vi er redd for at utvalgets vurderinger knyttet til forskning vil «sentralisere» forskning og utvikling, her har vi mer tro på å styrke den lokale forskningsaktiviteten, sier Lind-Aaby

Nærings- og fiskeridepartementet har nå sendt utredningen på høringen med frist 2. januar 2024.

– Vi skal sammen med medlemmene i nettverket sette oss godt inn i utredningen og levere en høringsuttalelse, avslutter Lind-Aaby.