Nettverk fjord- og kystkommuner

Medlemmene i NFKK dekker store deler av havområdet langs den norske kystlinjen fra Nordkapp i nord til Farsund i sør. Klikk her eller på kartet til høyre for å se hvem vi representerer rent geografisk. Per i dag har vi over 75 medlemmer og vi blir stadig flere i nettverket.

Hvem er medlemmer i Nettverk fjord- og kystkommuner?

Olje, fisk, havbruk og fisketurisme. Solnedgang i blankt hav. Skolebarn i stiv kuling. Fremmed språk ved filetmaskina. I Norge har havet vært livsnerven lenge. Alle vi kommunene som er medlemmer i nettverket vet hvor viktig sjøen er. Som næringsveg, som ferdselsåre, som rekreasjon.

Vi er oppriktig stolte av å være kystens folk. Vi bor her fordi det er det vi vil. Og vi legger til rette for at flest mulig skal få glede av sjøkanten.

Av og til føles avstanden til maktens korridorer i Oslo lang. Når vi er mange som sammen forteller om hvordan vi lever og vil utvikle samfunnene våre, blir vi lettere hørt og forstått.

Hva jobber Nettverk fjord- og kystkommuner med?

Nettverket har siden starten i 2009 arbeidet for at kommunene skal ha en rimelig inntekt basert på det beslag av areal som oppdrettsnæringen har i de kommunale sjøområdene. Dette har gitt resultater i form av opprettelsen av Havbruksfondet som gir 70 prosent av inntektene fra kjøp av vekst til kommunene.

Men Havbruksfondet er en usikker ordning og NFKK jobber derfor med å få til en ordning som gir mer forutsigbare inntekter fra næringen til kommunene, eksempelvis som en produksjonsavgift eller en arealavgift (naturressursavgift). Det er en avgift som skal dekke de utgifter vi kommuner har med saksbehandling og tilrettelegging av sjøareal. Dette vil bidra til gode vertskommuner og godt ambassadørskap for havbruksnæringa.

Vi tror også at vi fremdeles bare har sett begynnelsen på havbrukseventyret. Men skal næringa fortsette å vokse, må alle gode krefter spille på lag. Biologi, teknologi og arealforvaltning. I dag ser vi en tendens til at enkelte kommuner har blitt mer restriktive til fortsatt vekst innen havbruk. En skjerv til vertskommunen, som er tilretteleggeren av sjøareal, vil ganske sikkert bidra til medspillere i stedet for motstandere. Det jobber vi for å få forståelse for hos sentrale myndigheter, og særlig hos Finansdepartementet.

Også andre næringer trenger sjøareal. Vi kan se for oss vindmølleparker i sjø, vi opplever utvidelser av farledene langs kysten, og som vertskommuner skal vi legge til rette for både tradisjonelt fiskeri og fisketurisme.

Vår rolle og vår motivasjon som tilrettelegger for aktiviteter i sjø, er drivkraften bak nettverket. Og vi gleder oss over en stadig økende forståelse for våre argument.

Vi jobber også for å styrke beredskapen og redusere forurensningsfaren langs kysten. Levende kystsamfunn trenger levende hav. Vi lever i fjæresteinene og vet hvor sjøstøvlene trykker.

Det forventes også at vi skal by på oss selv og «det gode liv», når byfolk søker hvile og forandring. Og det gjør vi gjerne. Vi stiller med åpent sinn, som godt vertskap som byr på gode tjenester og gode opplevelser.

Og til sist: Storsamfunnet forventer og krever at vi tar vare på miljøet, naturen og alle kulturminnene. Det gjør vi også, fordi vi vil overlevere bærekraftige og livsdyktige lokalsamfunn til framtidas generasjoner.

Forvaltning av marine ressurser

Hvordan vi forvalter våre naturressurser langs kysten er viktig. Tvedestrand kommune har vært med i et forsøksprosjekt om forvaltning av marine ressurser i sine sjøområder. Dette prosjektet vil bli videreført og NFKK skal følge opp. På sikt skal det rekrutteres flere kommuner fra de fem økossonene langs kysten for bedre å kartlegge våre marine ressurser.

Hvorfor et Nettverk fjord- og kystkommuner?

Det er krevende og spennende å drive lokalsamfunn. Eldresenter, skoler, barnehager, næringsareal og veger. På kysten finner vi også havner og farleder. Hvordan skal sjøarealene fordeles? Til rekreasjon, til havbruk, til fiskeri og til transport.

Diskusjonen om 100 -meters beltet kjenner alle. Men mange av oss ordførere og byråkrater i kommuner litt unna Oslofjorden, kjenner oss ikke helt igjen i diskusjonen. Det er ikke akkurat trangt hos oss. Men av og til er kommuneøkonomien trang i forhold til de oppgavene vi skal løse.

Nettverk for fjord- og kystkommuner ble opprettet i 2009. Vi ønsket oss en arealavgift (naturressursavgift). Vi ønsket å få noe igjen for arbeidet med å tilrettelegge og forvalte sjøarealene våre.

Mange av oss er stolte verter av havbruksvirksomhet. Men mange av oss opplever også at virksomheter sentraliseres. Arbeidsplasser på land forsvinner og kommuner sitter igjen med saksbehandling og merder i sjøen. Skattekronene har ikke nødvendigvis samme ankerfeste som oppdrettsmerdene.

Dette er en av grunnen til etableringen av Nettverk fjord- og kystkommuner.

Både oljevirksomhet og skipstrafikk medfører risiko for forurensing. Sjøkanten vår er sårbar. Det er en sårbarhet vi absolutt deler med havbruksbedriftene. Derfor vil nettverket arbeide for å styrke oljevernberedskapen langs kysten. Flere uhell med oljesøl de siste årene viser at det her ikke kan soves i timen.

God beredskap er ytterligere en begrunnelse for et eget nettverk for fjord- og kystkommunene.

Hvordan jobber Nettverk fjord- og kystkommuner?

Vi går sammen om å fortelle om det gode liv i sjøkanten. Vi går sammen om å fortelle om beredskap, farleder, arealplaner, havner eller fisketurisme, om alle våre naturkvaliteter og opplevelsesmuligheter. Medlemskommunene fordeler seg i hele ti forskjellige fylker. Fem av disse fylkeskommunene har allerede gitt positive støtteuttalelser til vårt arbeid.

Arbeidsmetoden til nettverket handler om å snakke med folk. Det er et behov for at mange forteller om livet på kysten. Det er behov for å redusere avstanden mellom Oslo og Alta, Kristiansund, Nærøy og Kvinnherad. Nettverkets mange folkevalgte gjør det. Det betyr mange røster. Det betyr mange partiorganisasjoner og mange arenaer. Det betyr også mange lokalaviser.

Rent faktisk og praktisk er nettverket å regne med når kystsaker behandles. Å delta på høringer er en viktig del av vårt arbeid.

Vi er samlokalisert med Samfunnsbedriftene i Vika i Oslo.