Regjeringen har lansert regjeringens havstrategi. Strategiens målsetting er å bidra til størst mulig bærekraftig verdiskapning og sysselsetting.

– Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre, sier statsminister Erna Solberg i pressemelding fra regjering.no.

Regjeringen vil satse videre på de havnæringene hvor vi allerede er sterke, og samtidig stimulere til forskning, innovasjon og teknologiutvikling for å få frem nye næringer og sikre Norge posisjon som en av verdens ledende havnasjoner.

– Ressursene i havet er premiss for sterke lokalsamfunn langs kysten. Det er positivt at regjeringen nå satser på å utnytte mulighetene, sier daglig leder Kjell-Olav Gammelsæter i nettverk fjord og kystkommuner (NFKK). Så er det viktig å minne om at kommunene ikke bare skal bidra som tilretteleggere, men også må få noe igjen for den verdiskapingen som skjer, eksempelvis innen havbruk.

Størst mulig samlet bærekraftig verdiskapning og sysselsetting

Regjeringens hovedmål med strategien er å bidra til størst mulig samlet bærekraftig verdiskaping og sysselsetting i havnæringene. For å nå hovedmålet vil regjeringen arbeide langs tre spor:

  1. Regjeringen vil bidra til gode ramme­betingelser gjennom å videreføre og videreutvikle en effektiv, forutsigbar og kunnskapsbasert regule­ring av havnæringene
  2. Regjeringen vil legge til rette for kunnskaps- og teknologiutvikling i havnæringene gjennom forskning, innovasjon, utdanning og kompetanse
  3. Regjeringen vil styrke de norske havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bistå i arbeidet med markedsadgang, internasjonalisering og profilering av havnæringene

Kystkommunene kilde til vekst for hele landet.

OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Fremtidig vekst i havøkonomien fordrer at vi klarer å høste ressursene på en bærekraftig måte, og at vi ser havet i et helhetlig perspektiv.

Strategien legger opp til at de norske havnæringene skal utvikles med basis i eksisterende næringer, og i samspillet og skjæringspunktet mellom disse.

Blå vekst gjennom grønn omstilling

De havbaserte næringene har gjennom generasjoner vist en fantastisk evne til omstilling, nyskaping og teknologiutvikling. Strategien vil bygge videre på og se de maritime næringene i sammenheng. Regjeringens målsetting er at Norge i fremtiden skal bli verdens fremste havnasjon.

Myndighetene må legge til rette

Det er store muligheter i havnæringene, men skal det realiseres må myndighetene bidra. Dette påpeker strategien; «….Myndighetene skal bidra til at vilkår og rammebetingelser utformes på en måte som effektivt stimulerer til bærekraftig og lønnsom utvikling og høy verdiskaping i havnæringene….».

Les Regjeringens havstrategi her(https://www.regjeringen.no/contentassets/1ed01965de3249f689f1938ad3c0b672/nfd_havstrategi_webfil.pdf)