Ny utredning taler varmt for statlig beskatning i havbruksnæringen. NFKK har sendt høringssvar og er fortsatt imot.

NOU 2021:4 Norge mot 2025. Om grunnlaget for verdiskapning, produksjon, sysselsetting og velferd etter pandemien viser til havbrukssaktteutvalget (NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruksvirksomhet) og slår fast at «Samfunnsøkonomisk lønnsomme skatteomvekslinger bør gjennomføres. I tråd med prinsippene for et effektivt skattesystem er det flere skatteomvekslinger som kan bidra til å redusere de samfunnsøkonomiske kostnadene ved beskatning.»

Statlig grunnrenteskatt

Etterspørselen etter oppdrettslokaliteter har oversteget tilbudet på grunn av begrenset tilrettelegging og motivasjon i de aktuelle vertskommuner, i dette tilfellet kommunale sjøområder. Samtidig endrer produksjonen seg ved at en stadig større andel av tilveksten flyttes på land fordi smolten (smålaksen) øker i vekt før den overføres til merdanleggene i sjøen. Dermed kan det produseres mer uten at det medfører økt behov for konsesjons- og lokalitetskapasitet, eller m.a.o. biomasse i merdene.

– Dette kan på mange måter være en ønsket utvikling sett i forhold til oppdrettsnæringens problemer med sykdom, lakselus og rømming. Men det reiser samtidig spørsmål om avgrensning i forhold til grunnrentebeskatning, og det viser at behovet for å kjøpe nye konsesjoner og produksjonskapasitet i sjø vil avta og bli mindre aktuelt å betale dyrt for, sier styreleder Ole Haugen.

NFKK mener at en statlig grunnrente i for stor grad vil virke konkurransevridende i disfavør norsk innenlands verdiskaping og norske fortrinn (både naturgitte og menneskeskapte).

– En statlig grunnrentebeskatning vil eksempelvis medføre at det blir mer attraktivt og lønnsomt å etablere for eksempel landbaserte anlegg nærmere markedet. Økt norsk beskatning, som den omdiskuterte statlige grunnrentebeskatningen, og transportkostnader vil fort medføre at kostnadsulempene ved slike landbaserte anlegg blir mer enn utlignet, slår Haugen fast.

Produksjonsavgift

NFKK viser til at utvalget foreslår at «myndighetene så snart som mulig bør gjennomgå regelverket for kommersiell matfiskproduksjon og sørge for at det også er tilpasset alternative produksjonsformer.»

NFKK mener at det blir helt feil å frita landbaserte anlegg som produserer fisk som går direkte til slakting, for produksjonsavgift. Det gir null i bidrag til stat, fylker og kommuner via provenyinntekter fra salg av produksjonskapasitet/-rettigheter, og et fritak fra produksjonsavgiften vil gi stimuli til ytterligere bortfall av slike inntekter. I tillegg vil det representere nye ulemper og belastninger på lokalsamfunnene som etter vårt skjønn må kompenseres. NFKK mener derfor at landbaserte anlegg som produserer fisk som går direkte til slakting, skal omfattes av produksjonsavgiften på samme måte som sjøanlegg.

Les NFKKs høringsutalelse her…