Lederen i Nettverk fjord- og kystkommuner (NFKK) og ordfører på Hitra, Ole L. Haugen, er oppnevnt for KS i det nye utvalget som skal vurdere beskatning av oppdrettsnæringen. For NFKK er dette en svært positiv nyhet. Utvalget skal ledes av professor Karen Helene Ulltveit-Moe. 

– Utvalget skal vurdere hvordan skattesystemet for havbruk bør utformes for å bidra til at fellesskapet får en andel av den ekstraordinære avkastningen som kan oppstå i næringen. Samtidig bør skattesystemet innrettes slik at selskapene har insentiver til å gjennomføre lønnsomme investeringer, sier finansminister Siv Jensen (FrP).

Oppnevningen ble gjort i dag og utvalget skal levere sin innstilling innen 1. november 2019. I mandatet er det skissert en betydelig jobb som skal gjøres.

Utvalget skal bl.a. utrede årsakene til at det oppstår grunnrente i havbruksnæringen og i hvilken grad det kan forventes å være grunnrente i næringen fremover. Utvalget skal også så langt som mulig gi begrunnede anslag på grunnrenten.

Tre beskatningsmodeller

Utvalget skal vurdere ulike former for ekstrabeskatning av havbruksnæringen, herunder grunnrenteskatt og produksjonsavgift. Utvalget bes også om å vurdere om en kombinasjon av grunnrenteskatt og produksjonsavgift kan være hensiktsmessig. Utvalget kan eventuelt også utrede flere modeller. Utredningen av en ekstraskatt skal avgrenses til produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Utvalget bes se på den samlede beskatningen av havbruksnæringen. I denne totaliteten inngår også eiendomsskatten på oppdrettsanlegg i sjø, i tillegg til næringsspesifikke avgifter som markedsavgiften og forskningsavgiften.

Sysselsetting

I tillegg skal det vurderes hvordan skatte- og avgiftssystemet for havbruksnæringen påvirker sysselsettingen og industrialisering i Norge og forholdet mellom norsk og utenlandsk eierskap. Utredningen skal også belyse hvordan innføring av ekstrabeskatning på oppdrett av laks, ørret og regnbueørret kan påvirke insentivene til å satse på andre former for havbruk.

Fordeling

Utvalget skal vurdere hvordan skatteinntektene fra det samlede skattesystemet for havbruk, inkludert inntektene fra tildeling av ny kapasitet, skal fordeles mellom kommuner, fylkeskommuner og stat. Utvalget kan også vurdere den interne fordelingen mellom kommuner, herunder innretningen og eventuelt fordelingsnøklene i Havbruksfondet. Videre skal utvalget utrede hvordan kommunenes andel av inntektene kan bli mer stabile og forutsigbare. Utvalget skal også vurdere om kommunenes inntekter fra havbruksvirksomheten skal inngå i inntektssystemet for kommunene. Fordelingsvirkninger mellom kommuner med og uten havbruksvirksomhet av eventuelle forslag skal belyses. Men det sies også i mandatet at utvikling i havbruksnæringen blant annet er avhengig av at det settes tilstrekkelig areal til denne type virksomhet. Utvalget må derfor vurdere hvordan dette målet kan ivaretas.


Referanseforum

I tillegg til utvalget skal det opprettes et forum bestående av ytterligere ekspertise fra næringen, kommunene og arbeidslivsorganisasjonene samt uavhengige fageksperter som skal høres av utvalget.

Les mandatet på regjeringen.no

Utvalget består av:

Professor Karen Helene Ulltveit-Moe, Bærum (leder)

Advokat Gudrun Bugge Andvord, Oslo

Professor Claire Winifred Armstrong, Tromsø

Professor emeritus Vidar Christiansen, Nedre Eiker

Spesialrådgiver Grethe Fossli, Landsorganisasjonen i Norge, Oslo

Ordfører Ole Laurits Haugen, KS, Hitra

Daglig leder Helge Moen, Næringslivets Hovedorganisasjon, Stjørdal

Advokat Amund Noss, Oslo

Professor Linda Nøstbakken, Bergen