Det var på høstsamlingen til NFKK at Steinar Reiten, KrFs representant i stortingets næringskomite, uttalte at han ville stå på som en terrier for oppdrettskommunene. Men han la også til at det ikke bare var opp til han.

NFKKs høstsamling startet med en politisk debatt mellom stortingsrepresentantene Geir Pollestad (SP), Steinar Reiten (KrF) og Ruth Grung (Ap) om det nyoppnevnte skatteutvalget for oppdrettsnæringen. Ap og KrF var sammen med Venstre, Frp og Høyre med på vedtaket som la grunnlaget for utvalget som skal se på skatter og avgifter i oppdrettsnæringen.

Noe av bekymringen har gått på at innføringene av en grunnrenteskatt vil medføre at inntekten fra en slik skatt vil gå til staten og ikke kommunene. I debatten kom det tydelig frem at representantene vil sikre kystkommunene inntekter for å tilrettelegge for næringen. Pollestad i SP var tydelig på at de var mot utredningen fordi en ville ha løst denne saken med å innført en areal/produksjonsavgift. Grung og Reiten var enig om at når spørsmålet om grunnrenteskatt nå var kommet opp, så var det en god løsning å ha et eget utvalg som ville gå gjennom alle sider ved beskatningen. Reiten var bl.a. opptatt av å få en avgift som tok hensyn til opp- og nedturer i næringen. Grung savnet derimot flere næringsrepresentanter i utvalget.


Vil norskekysten fortsatt være bærebjelken i oppdrettsnæringen?

Den norske kystlinjen har vært en bærebjelke for produksjon og utviklingen i havbruksnæringen, men teknologiutvikling gir bransjen nye muligheter til havs og på land. Øystein Hage, redaktør i Fiskeribladet og Petter Arnesen, fagsjef i Norsk industri, gikk gjennom utfordringer og muligheter i bransjen. De var begge enig om at selv om teknologien bidrar til nye muligheter vil fortreffeligheten til den norske kysten være vanskelig å utkonkurrere.

Fiskerinæringens betydning for kysten
Deltakerne fikk en grundig innføring i grunnrenteprinsippet av samfunnsøkonom Ola Grytten fra NHH. Grunnrente skal sikre samfunnet avkastning av privat eierskap av fellesressurser som jord eller naturressurser. Grytten kunne vise til at dagens organisering, som både hensyntar distriktspolitikk og bedriftsøkonomi, fungerer som en grunnrente gjennom å stimulere lokalt næringsliv, entreprenørskap og lokale multiplikatoreffekter. Han var slettes ikke sikker på at en ordinær grunnrenteskatt via sentrale myndigheter ville stimulere næringsliv og befolkningsutvikling langs kysten på en like god måte.

Are Berset, daglig leder i GAGN Consulting AS, fulgte opp Ola Grytten med en appellerte til hjertet om kystsamfunnene. Han argumenterte sterkt rundt viktigheten av lokalt eierskap og institusjoner i fiskerinæringen som grunnlag for opprettholdelsen kystsamfunnene.

Marin forsøpling
– Marin forsøpling skaper mye engasjement på alle nivå og er en av vår tids raskest voksende miljøutfordringer, sa Statssekretær Sveinung Rotevatn i en innledning om temaet. Han poengterte at Regjeringen ønsker å føre en offensiv politikk både nasjonalt og lokalt.

Mette Gundersen, nestleder i KS, fulgte opp med å vise til hva KS forventer av tiltak fra kommunalt og statlig hold. Hun tok bl.a. frem noen konkrete områder som det må jobbes videre med:

  • Et obligatorisk båtregister vil gi grunnlag for en returordning for kasserte båter. I tillegg trengs det finansiering av opprydding av båter som allerede er dumpet ulovlig.
  • Etablere en fast ordning for «fishing for litter» som kan finansieres av blant annet et nytt produsentansvar for utstyr til fiskeri og havbruk
  • Et utvidet produsentansvar som omfatter produktene når de blir avfall, også når avfallet havner på avveier. Ansvaret må skrives inn i forskrifter og frivillige bransjeavtaler.
  • Økt satsning på innovasjon gjennom statlige forskningsprogram og – midler.
  • På kort sikt må tilskuddsordningene gi kommunene og avfallsselskapene en garanti for å få dekket sine kostnader til håndtering, transport, rapportering og koordinering av ryddeaksjoner

Les uttalelse fra NFKKs høstsamling – marin forsøppling


Kystinfrastruktur
– Det er fortsatt mye å gjøre for å nå målene om godsoverføring, sa samferdselsminister Jon Georg Dale fredag morgen. Han tok blant annet opp utfordringen med å sikre mer effektiv godstransport samtidig med å legge til rette for lokalt næringsliv. – Man kan ikke si at man er for å sende godset sjøveien hvis man ikke er villig til å ta konsekvensene, fortsatte han, og tok til orde for færre havner med større godskonsentrasjoner.

Jarle Strand fra Kystverket innledet om overføringen av de statlige fiskerihavnene til fylkeskommunen. Han poengterte at selv om det er fylkeskommunene som tar over disse anleggene så er et viktig med dialog mellom fylkeskommunene og kommunene der disse havnene ligger.

Les uttalelse fra NFKKs høstsamling – Kystens infrastruktur

Kystforvaltning
Professor Bjørn Hersoug fra NOFIMA, tok for seg hvordan naturens goder ivaretas i kystplanleggingen og viste bl.a. til alle de interessentene som er i kystsonene. Han fortalte om prosjektet «Coreplan»  og var interessert i at deltakerne deltok i en undersøkelse om tematikken.

Lenke til undersøkelsen:  http://bit.ly/CoreplanNFKK

Historietime
Samlingen ble avsluttet med et innlegg av informasjonsrådgiver i Forbundet Kysten, Tuva Løkse. Hun fortalte deltakerne om forbundets mangfoldige aktiviteter i de 125 lokale lagene langs hele kysten for å bevare den viktige kystkulturarven. «Vern gjennom bruk» er forbundets motto, og bruk legger de til rette for gjennom båtbyggerkurs, friluftsliv, håndverk og ungdomsaktiviteter.

 

Se presentasjonene fra innlederne her:

Ole L. Haugen, NFKK
Bjørn Hersoug, Norges fiskerihøgskole og Nofima
Petter Arnesen, fagsjef i Norsk industri
Øystein Hage, redaktør i Fiskeribladet
Tuva Løkse, informasjonsrådgiver i Forbundet KYSTEN
Ola Grytten, Spesialrådgiver Norges Bank
Are Prytz Berset, GAGN Consulting AS