Ole L. Haugen, leder NFKK

Ole L. Haugen, leder NFKK

NFKK har hatt møte med statsråd Elisabeth Aspaker om kommunenes rolle overfor havbruksnæringen og vekst i næringen. Diskusjonen om arealbruk fortsetter i kommunene og behovet for å finne en permanent løsning for kommunene er absolutt tilstede.

Fra NFKK møtte Ole L. Haugen, Steinar Aspli, Synnøve Solbakken, Ingun Golmen, Kjetil Hestad og Pia Farstad von Hall. I møte med statsråden ble følgende notat lagt igjen:

Innspill fra Nettverk fjord- og kystkommuner

Nettverk fjord- og kystkommuner har 56 kommuner som medlemmer og nettverket vokser stadig. Nettverket har gjennom flere år arbeidet med å skape vekstvilkår for havbruksnæringen i kommunene som samtidig ivaretar kommunenes interesser og bruken av sjøareal på en god måte.

Vekst i havbruksnæringen
Regjeringen har varslet at den ønsker å legge til rette for en bærekraftig og forutsigbar vekst i norsk laksenæring. NFKK mener at havbruksnæringen er en viktig eksportnæring for Norge og som betyr mye for kysten i form av arbeidsplasser. NFKK ønsker å være en konstruktiv dialogpartner for å sikre næringen gode vekstvilkår. NFKK er opptatt av at det i dette arbeidet tas hensyn til kommunenes synspunkter om arealdisponering i kommunenes sjøområder og at det etableres en ordning som kompenserer kommunene for bruken av arealet. Havbruksnæringen konkurrerer om arealet inn mot andre næringer som gir flere arbeidsplasser og større inntekter lokalt i enkeltkommuner enn havbruksnæringen gjør. NFKK mener at en ordning som kompenserer kommunene vil bidra til å gi mer forutsigbar produksjonskapasitet for havbruksnæringen.

Utredning om arealavgift
NFKK støtter forslaget om en utredning om arealavgift. Kommunene må involveres i dette arbeidet for å sikre at alle sider av saken belyses i utredningen. NFKK ser frem til et samarbeid med departementet om denne saken og at det blir fremlagt et forslag til Stortinget i henhold til Stortingets vedtak i fjor høst.

Økonomiske bidrag til kommunene
I statsbudsjettet for 2014 ble det flertall for en ordning som gir kommuner med nye oppdrettskonsesjoner en betydelig andel av konsesjonsavgiften. NFKK støtter dette forslaget, men det er ikke en varig løsning som kommunene kan leve med. Ordningen er heller ikke rettferdig i forhold til de kommunene som har etablerte oppdrettsanlegg. Disse kommunene vil ikke få noen inntekter fra nye konsesjoner. Fordelingen vil innebære at noen få kommuner blir vinnere, mens mange blir tapere.

NFKK mener det må etableres en produksjonsavgift som er forankret i akvakulturloven. Dette vil gi alle oppdrettskommuner, kommuner med etablerte anlegg og kommuner med nye anlegg, en årlig inntekt fra havbruksnæringen. Sjøareal er et knapphetsgode og for kommunene innebærer anleggene mange steder en belastning for lokalmiljøet. Skal havbruksnæringen sikres vekst må de bidra til å utvikle de lokalsamfunnene de er tilstede i. Dette kan de gjøre ved å bidra med en produksjonsavgift direkte til kommunene.