NFKK støtter i hovedsak forslaget for regler til en avgift på produksjon av fisk.

Skattedirektoratet har på vegne av Finansdepartementet foreslått regler til gjennomføring av Stortingets vedtak om avgift på produksjon av fisk. Avgiften er foreslått innført med virkning fra 1. januar 2021, men med første gangs innbetaling i 2022. NFKK støtter hovedtrekkene i forslaget.

På et punkt mener NFKK at forslaget bør forsterkes: dette gjennom at fisk fra både åpne og lukkede produksjonsenheter i territorialfarvannet omfattes av avgiften.

– I dag utstedes det gratis konsesjoner til oppdrettsanlegg på land. Landanleggene beslaglegger store areal i strandsonen som ellers er «fredet» for bygningsmessige inngrep. Det vil kunne bli samfunnsmessig krevende i forhold til infrastruktur, ikke minst tilgang på fornybar energi som ellers er en knapphetsfaktor, sier daglig leder Anna Ljunggren i Nettverk fjord- og kystkommuner.

Investering i landbaserte anlegg skjer i dag gjerne som et alternativ til å kjøpe nye konsesjoner eller økte produksjonsrettigheter i eksisterende sjøanlegg.

Fritak vil gi null bidrag til felleskapet

Dersom en ser på den gjennomsnittlige prisen som ble betalt i siste auksjonsrunde for erverv av vekst, så er det lett å skjønne at investering i landbaserte anlegg kan bli foretrukket.

NFKK mener det blir helt feil å frita landbaserte anlegg, som produserer fisk som går direkte til slakting, for den aktuelle produksjonsavgiften. Det gir null bidrag til stat, fylker og kommuner, fortsetter Ljunggren.

– I tillegg vil det representere nye ulemper og belastninger på lokalsamfunnet som etter vårt skjønn må kompenseres. NFKK ber derfor om at landbasert anlegg, som produserer fisk som går direkte til slakting, blir omfattet av produksjonsavgiften på samme måte som sjøanlegg, avslutter Ljunggren.

Høringssvar produksjonsavgift fra NFKK

Foto: Akva Group, lisens: CC-BY-NC-ND