– Vi er helt enig i at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder nåværende- og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser, slår daglig leder Anna Ljunggren fast.

NFKK presiserer at lokale skatteinntekter fra havbruk, vind- og vannkraft eller fra mineralnæringen ikke må miste sin motiverende kraft gjennom å inngå i kommunenes inntektssystem, i sitt svar til Distriktsnæringsutvalget,

NFKK viser til at en viktig konklusjon i rapporten er at verdiskapningen i distriktsnæringslivet har vokst sterkt de siste årene, og produktiviteten i næringslivet er nå høyest i de minst sentrale kommunene. På tross av dette er befolkningsveksten svak i distriktene.

Utvalget viser til at privat sektor i større grad enn offentlig sektor har bidratt til sysselsetting i distriktene de siste par tiårene. Dette er svært tydelig innen havbruksnæringen. – Vi er helt enig i at det viktigste for levende lokalsamfunn i hele Norge er et næringsliv som opprettholder nåværende- og skaper nye lønnsomme arbeidsplasser, slår daglig leder Anna Ljunggren fast.

Attraktive lokalsamfunn

NFKK viser til følgende funn i fra Distriktsnæringsutvalget: “En distriktspolitikk som bare er innrettet mot næringslivet vil bare ha en begrenset effekt på et synkende folketall med påfølgende aldring i befolkningen i distriktskommunene. En vellykket distriktspolitikk må også medvirke til en mer balansert utvikling i antall arbeidsplasser i offentlig sektor mellom sentrum og periferi, og i tillegg ha effektive tiltak som gjør det mer attraktivt å flytte til eller bli boende i distriktene.” 

– Kommunen har en svært viktig rolle for å bygge attraktive lokalmiljø. Dette må gjøres i nært samspill mellom kommunen og lokalt næringsliv. Sampillet mellom næringslivets rolle for å bygge attraktive lokalsamfunn og kommunes rolle overlapper hverandre. For distriktskommuner, der næringslivet vokser i antall arbeidsplasser, må kommunene være attraktive som bosteder for å tiltrekke og beholde arbeidskraft og dermed oppnå befolkningsvekst, fortsetter Ljunggren

– Da er det bare rett og rimelig at kommunen også får en del av inntektene og fortjenesten næringslivet har av å være lokalisert i nettopp denne kommunen, presiserer hun.

Lokal beskatning av naturressurser 

NFKK mener at vertskommunene skal kompenseres for tilrettelegging av areal for naturressurs-næringer.

– Vår erfaring, etter fem år med Havbruksfondet, viser at kommunene i større grad er positive til å legge til rette for vekst innen oppdrett. Samtidig har innbyggerne blitt mer positive, fordi de ser at kommunen får noe igjen for å være en slik tilrettelegger, avslutter Ljunggren.

NFKK mener at oppdrettsnæringen må bidra i utviklingen av dette som gjenytelse for å drive produksjon av sjømat i den kommunale sjøallmenningen.

NFKK vil presisere at lokale skatteinntekter fra havbruk, vind- og vannkraft eller fra mineralnæringen ikke må miste sin motiverende kraft gjennom å inngå i kommunenes inntektssystem.

Les NFKK høringsuttalelse her

 

Faktaboks om distriktsnæringsutvalget:

I 2019 nedsatte regjeringen et utvalg til å utrede betydningen privat næringsliv har for levende og bærekraftige lokalsamfunn, og vurdere muligheter og hindringer for å utvikle lønnsom næringsvirksomhet i distriktene. Hensikten med utvalget er å utrede næringslivets betydning for å nå distriktspolitiske mål.

Distriktsnæringsutvalget ble ledet av tidligere konsernsjef i Hydro, Svein Richard Brandtzæg.

28. oktober 2020 leverte utvalget sin rapport – NOU 2020: 12 Næringslivets betydning for levende og bærekraftige lokalsamfunn. En av anbefalingene i rapporten er at kommunene skal få beholde mer av de verdiene som skapes lokalt, spesielt knyttet til naturressurser.

– Det vil gi vertskommunene sterkere insentiver for å legge til rette for næringsvirksomhet og gi bedre utnyttelse av landets rike naturressurser, sa utvalgsleder Svein Richard Brandtzæg ved lansering av rapporten.