Arbeidsplasser og verdiskaping langs kysten hemmes av dårlige og farlige veier arvet fra fortiden. I tillegg står kystinfrastrukturen for fall. Skal nye fremtidsrettede arbeidsplasser etableres og etablerte virksomheter videreutvikles, må samferdselsinvesteringene rettes mot der verdiene skapes – langs kysten.

Uttalelse fra Nettverk fjord- og kystkommuners høstsamling. 

Norge skal frem til 2030 og 2050 omstille seg i tråd med forpliktelsene i Paris-avtalen. Dette setter krav til nytenkning og nye prioriteringer. Omstilling til lavutslippssamfunnet medfører endringer for både by og land. Med verdens nest lengste kystlinje ligger mange muligheter i fjord- og kystkommunene. Naturressurser som vann, vind og naturlige forutsettinger gitt av Golfstrømmen gjør at fjord- og kystkommunene vil være viktige bidragsytere i den grønne omstillingen vi står ovenfor.

OECD anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien i 2030. Mye av veksten er forventet å komme i næringer hvor Norge allerede har viktige fortrinn, fra Lindesnes til Nordkapp. I Havstrategien Ny vekst, stolt historie poengteres dette ettertrykkelig; «vi vet ikke alt om fremtiden. Det som er sikkert er at havet blir en sentral bidragsyter til fremtidig velstand og vekst».

Utviklingen av samferdselssektoren styres etter en Nasjonal transportplan som det ikke lenger er flertall for. Persontransport og utbygging av veinettet i sentrale strøk har spist opp mye av samferdselssatsnings de siste årene. Samtidig har kystinfrastrukturen blitt nedprioritert gjennom reduksjon av allerede marginale budsjettmidler.

Nettverk fjord- og kystkommuner etterlyser en ny kurs i samferdselspolitikken. Der en aktiv næringspolitikk understøttes av en aktiv samferdselspolitikk. Denne må støtte opp om å utvikle infrastruktur der arbeidsplasser og verdiskaping skal etableres – langs kysten.

Da må det satses på infrastruktur for fremtiden. Det hjelper ikke at samferdselsprosjekter langs kysten ikke når opp i innretningen av den samfunnsøkonomiske konkurransen. Stortingsmeldingen Mennesker, muligheter og norske interesser i nord forklarer noe av problemstillingen; «det er store avstander i nord, og relativt sett lavt folketall. Utbygging av infrastruktur basert på samfunnsøkonomisk lønnsomhet vil derfor ofte komme negativt ut i denne landsdelen. Samtidig er aktiviteten i næringslivet høy, særlig innen reiseliv, industri, sjømat og bygg og anlegg. Mulighetene for vekst er store, men næringsliv og regionale myndigheter uttrykker at bedre infrastruktur er avgjørende for videre vekst» og at «infrastrukturtiltak må derfor prioriteres, måles og baseres på andre faktorer enn ren samfunnsøkonomisk nytte».

I dag teller årsdøgntrafikken mer enn verdiskaping, noe som har resultert i at nesten all næringstransport langs kysten starter på en dårlig fylkesvei. I tillegg har rammevilkårene for sjøtransporten forverret seg og operer på en underfinansiert infrastruktur som står for fall.

Den nye situasjonen knyttet til ulike sikkerhetspolitiske trusler, har medført «nyoppdagede» erkjennelser knyttet til hvor viktig det er at hele landet og ikke minst kysten er bebodd. Dette har stor forebyggende verdi, men er også en effektiv og relativt lite ressurskrevende innsats som første linje forsvar. Og hva betyr det? Jo, det må være attraktivt nok for folk å leve og bo, og det betyr at man trenger vilje til å tenke annerledes i forhold til nasjonale prioriteringer innen samferdsel og infrastruktur. 4-felst motorvei i sentrale strøk hjelper lite når framkommeligheten og kommunikasjonsmuligheten er så mangelfull eller fraværende som den er i distriktene og på kysten. Samtidig må man sørge for at hoved ferdselsårene fra nord til sør og fra øst til vest er fremkommelige og trygge.

Nettverk fjord- og kystkommuner mener tiden er inne for prioriteringer som støtter opp om der verdiene skapes, og krever satsning på verdiskapende infrastruktur lang kysten. Fremtidens arbeidsplasser og verdiskaping – langs kysten – må prioriteres i arbeidet med neste nasjonale transportplan.

(Foto: Nicki Eliza Schinow / Unsplash)