På årsmøtet i NFKK 6. april ble det vedtatt et dokument som skal være retningsgivende for hva NFKK mener om kystforvaltning. Dokumentet har fått tittelen «Kystforvaltning og kystkommuner – NFKKs prioriteringer»

I innledningen stå følgende:

«For NFKK er havbruk- og sjømatnæringene svært viktige og noe NFKK er opptatt av å spille på lag med, både for å skape lokale arbeidsplasser og verdiskaping og for å bidra til en sunn og klimavennlig matproduksjon.

NFKK mener det er avgjørende at de mye omtalte vekstmulighetene blir realisert, men det må skje på en mest mulig bærekraftig måte og være tuftet på Norges naturgitte fortrinn. I tillegg må det sikres et større mangfold av aktører der det også er rom for de små.

Forvaltningen må bli slik at man utvikler flere attraktive, velfungerende og mindre sårbare bo- og arbeidsmarkedsregioner på kysten. Storsamfunnet og næringene må bli langt mer opptatt av en forvaltning som fremmer innenlands verdiskaping gjennom bearbeiding av råstoff og mest mulig gjenvinning.»

Kystforvaltning – vedtak årsmøte