Heller ikke i statsbudsjett for 2019 er det en nødvendig satsing på infrastruktur på kysten. NFKK forventer at regjeringsforhandlingene og budsjettforhandlingene på Stortinget fører til en reell satsing på kysten, og den infrastrukturen som er nødvendig for å utvikle flere blå jobber og lys i husan!   

Regjeringen la i 2017 frem en havstrategi for å satse på kysten, utvikle og utnytte ressursene der.  Dette som en sentral del i å utvikle Norge i en tid der bl.a. petroleumsressursene blir mindre sentral i den norske økonomien. NFKK støtter denne strategien men mener den er helt avhengig av, og må følges opp med, tydelig satsing på infrastruktur på kysten. NFKK ser derfor med bekymring på at regjeringen heller ikke i budsjettforslaget for 2019 tar tydelige grep:

  • NFKK mener det må en omfattende satsing til på bredbånd og digital infrastruktur langs kysten. Men isteden for å øke tilskuddet til bredbåndsutbygging, reduseres det til 100 mill. Dette vil forsterke det digitale klasseskille i Norge, ikke minst fordi det satses mer på 5G i sentrale strøk.
  • NFKK mener fylkesveiene er sterkt underfinansiert. Det er derfor ikke akseptabelt at vedlikehold av fylkesveiene ikke får en reel økning i bevilgningene i 2019. Beregninger viser at det trengs 1.5 mrd. hvert år i 10 år for å ta igjen etterslepet på vedlikeholdet på fylkesveiene.
  • NFKK mener det er helt vesentlig å satse på godstransport til sjøs. Men for andre året på rad bruker regjeringen ca 600 millioner mindre til kystformål en det som er målsettingen i NTP 2018-2029. Posten for nyanlegg og vedlikehold er redusert til 358 mill i 2019 mot 582 mill kroner i 2015
  • NFKK mener føringstilskuddet for fisk må økes. Isteden reduserer regjeringen nivået fra 30 mill. til 15 mill.

På den positive siden er opprettelsen av en tilskuddsordning for effektive og miljøvennlige havner med 50 mill kroner og videreføring av ordningen med midler til godsoverføring fra vei til sjø.

NFKK tar derimot sterk avstand fra at staten bruker 20 millioner av godsoverføringsordningen til en slaktebåt som vil føre norske ressurser og verdier fra mærkanten og rett ut av Norge. Dette bidrar ikke til å beholde og videreutvikle arbeidsplasser langs vår egen kyst, snarere det stikk motsatte.  Å få mer gods på sjø er svært viktig, men det må ikke skje på en måte som eksporterer arbeidsplasser og verdiskaping ut av landet!

NFKK viser til at det er en sentral målsetting å fem- og seksdoble oppdrettsaktiviteten innen 2050. Dagens veinett er langt fra rustet til å ta imot denne veksten. Da gir det ikke effekt å omfordele 100 millioner kroner på statsbudsjettet slik det legges opp til.

En like viktig infrastruktur for kysten er god datainfrastruktur. I dag er god datainfrastruktur like avgjørende for å utvikle bedrifter og lokalsamfunn som veiinfrastruktur. Det er vel og bra at regjeringen vil satse på 5G, men langs kysten og i distriktene er dette ikke et reelt alternativ. Vi står derfor i fare for å få et stadig større digitalt skille mellom sentrale strøk og distriktene, og å tape store muligheter til næringsutvikling langs norskekysten.  Det må derfor gjennomføres en langt mer offensiv satsing på digital infrastruktur på kysten!