I statsbudsjettet får sjøtransporten mye god omtale, men det hjelper lite når det ikke er noe reelt skifte på tiltakssiden. 

Det positive er at det fortsatt legges opp til å redusere utslippene fra sjøtransporten. Her er Norge langt fremme.

Vi vet at prognosene viser en betydelig vekst for godstransport i årene som kommer. Og fortsetter vi med den samme politikken som i dag vil den store veksten komme på lastebiler lang veiene.

-Det er bekymringsfullt når vi vet at mye av veksten vil komme langs kysten der det ofte er dårlige veiforbindelser. Det bør det derfor komme helt andre tiltak i den nye transportplanen som skal vedtas neste år, sier styreleder Ole L. Haugen i NFKK.

– Det må komme langt større bevilgninger og kraftfulle incitament for å oppnå den mye omtalte godsoverføringen fra vei til sjø. Forslagene i statsbudsjettet viser at man fortsatt legger opp til å nøye seg med de fine ordene i festtalene, sier Haugen.

Klima og miljø

Innen 2030 skal vi redusere klimautslippene fra transport med minst 50 prosent i ikke-kvotepliktig sektor. Totalt står transport for 55 prosent av slike ikke-kvotepliktige utslipp. Det er derfor ikke nok med noen elektriske lastebiler – vi må flytte mer av godstransporten fra vei til sjø.

Sjøtransport har allerede langt lavere utslipp pr fraktet tonn, og ny teknologi vi sørge for å redusere det ytterligere de neste årene.

Næringsutvikling

Havnene er navet i næringsutviklingen mange steder langs kysten. I regjeringens nye havstrategi, «Ny vekst, stolt historie», siterer de OECD som anslår at de havbaserte næringene kan doble sitt bidrag til den globale økonomien innen 2030. Her ligger det altså enorme muligheter.

Men dersom man skal hente ut potensialet i havet, trenger man også effektive og miljøvennlige havner. I så måte er tilskuddsordningen for effektive og miljøvennlige havner viktig. Men når en ser på effekten den har burde det være mulig å styrke ordningen ytterligere, fortsetter Haugen.

Se NFKKs innspill til Nasjonal Transportplan her.

Forslagene oppsummert

Tiltak i sjø:

Troms og Finnmark: Innseiling Forsøl, Hammerfest kommune. Nordland: Innseiling Bodø, Bodø kommune. Vestfold og Telemark: Innseiling Grenland, Porsgrunn, Bamble og Larvik kommuner. Vestland: Innseiling Bulandet, Askvoll kommune. Rogaland: Innseiling Maurholen, Eigersund kommune. Regjeringen foreslår totalt 91,4 millioner kroner til investeringer i farledsprosjekter langs kysten.

Grønne tiltak:

Grønn flåtefornying videreføres med 600 mill Grønt skipsfartsprogram får 25 mill Ferjer (lav- og nullutslipp) til fylkeskommune 100 mill Deltakelse i Horizon 2021-2027 med 827 mill Hydrogenstrategi 100 mill Tilskudd mot marin forsøpling 70 mill.

Godsoverføring:

Tilskudd til effektive og miljøvennlige havner (post 73) 52,9 mill Tilskudd for overføring av gods fra vei til sjø (post 72) 31,6 mill Tilskudd til havnesamarbeid (post 71) 11,2 mill Tilskudd til fiskerihavneanlegg (post 60) 34,3 mill.