Nettverk fjord- og kystkommuner har fått gjennomslag for økonomisk bidrag fra oppdrettsnæringen for bruken av sjøarealene til kommunene. Fire millioner kroner av av vederlaget for nye konsesjoner skal gå til oppdrettskommunen for oppdrettsanlegg. Totalt er det forventet at det går 180 millioner kroner til kommunene fra oppdrettsnæringen.

Leder av NFKK, ordfører Ole L. Haugen, sier i en kommentar: -Endelig har regjeringa og fiskeriministeren hørt på oss. De har skjønt at videre vekst i oppdrettsnæringa er helt avhengig av motiverte, attraktive og tilretteleggende kommuner.

NFKK har siden etableringen høsten 2009 arbeidet for at vertskommunene for oppdrettsanlegg skal få en rimelig andel av verdiskapningen som skjer i den kommunale sjøallmenningen. I denne sammenheng er begrepet arealavgift blitt brukt, etter at næringa selv og sentrale myndigheter for flere år siden tok i bruk dette begrepet.

Nå skal en andel på 4 mill pr stk av vederlaget for nye konsesjoner gå til vertskommuner for oppdrettsanlegg. Totalt forventer fiskeriministeren at dette skal gi 180 mill til vertskommunene for oppdrettsanlegg, noe som tilsvarer bortimot samme årlige beløp som NFKK har krevd som arealavgift, gitt dagens produksjonsvolum og en avgift lik skotsk nivå.

Arealavgift utredes
Dette er et betydelig skritt i riktig retning, og NFKK forventer at den bebudede nye utredningen om arealavgift skal gi ytterligere resultater. Nå ér det viktig at en slik utredning blir gjennomført så raskt som mulig, slik at videre og ønsket vekst i oppdrettsnæringa ikke blir hindret av mangelfulle rammevilkår og incitament for oppdrettskommunene.

Link til oppslag i Adresseavisa og link til NRK oppslag.