Kommunal- og forvaltningskomiteen på Stortinget gav i dag innstilling på statsbudsjett. I ein merknad frå Høgre, FrP, Venstre og KrF ber komiteen om utredning for at kommunar som stiller areal til rådighet for oppdrett skal få kompensert for dette, seier komiteleiar Helge Andre Njåstad (FrP).

Oppdrettsnæringa er viktig for Norge. Norge har som ein av få stader på jordkloden naturgitte forutsetnadar for å drive oppdrett. For å gje verden nok mat har me eit stort ansvar. Det er kommunane som har arealet som vert nytta og fram til nyleg har ikkje kommunane fått noko igjen for å stille areala til rådighet.

– Dette vil me sjå på i utgreiinga og mitt mål er at det skal også vera økonomisk fordelaktig for kommunane å sette av areal, seier Njåstad.

Merknaden i innstillinga:

Flertallet viser også til komiteens høring der Nettverket for kyst og fjordkommuner bad om å få på plass inntekter fra havbruksnæringa til vertskommuner som setter av areal. Flertallet imøteser en utgreiing om dette.

Det vises til regjeringsplattformen som sier at kommuner som stiller arealer til disposisjon for næringen bør oppleve større positive ringvirkninger fra aktiviteten. Flertallet er enig i dette og tror det er avgjørende for en positiv holdning i kommunene at man opplever større ringvirkninger og da må de etter flertallets mening i tillegg til engangstilskudd fra nye konsesjoner også være basert på inntekter som er innrettet på en måte slik at samlede skatte- og avgiftstrykk for næringen ikke går opp.

For ytterlegare kommentar:

Helge Andre Njåstad, leiar Stortinget sin kommunal og forvaltningskomite: 957 97 021