Et klart flertall av høringsuttalelsen til NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk er imot innføring av en statlig grunnrente og peker på mindretallets forslag som en god og riktig skattemodell.

 Da høringsfristen for NOU 2019: 18 Skattlegging av havbruk gikk ut 4. februar var et klart flertall imot innføringen av en statlig grunnrente for havbruksnæringen og flertallet peker på mindretallets forslag som en god og en riktige skattemodellen.

Finansdepartementet har pr 7. februar mottatt over 120 høringsinnspill. Svært mange støtter mindretallets forslag som er som følger:

«Dagens modell for grunnrentebeskatning gjennom auksjoner av ny produksjonskapasitet bør videreføres. Dersom veksten i havbruksnæringen avtar, og proveny fra tildeling av ny kapasitet ikke gir forutsigbare og stabile inntekter til vertskommunene, mener mindretallet at det må vurderes om Havbruksfondet også skal tilføres et proveny gjennom en moderat produksjonsavgift».

 – Svært mange av høringssvarene viser støtte til vårt ønske om å få en andel av verdiskapningen fra oppdrettsvirksomheten som skjer i den kommunale sjøalmennigen, og ikke minst at flere utover våre medlemskommuner har sett at dette er et legitimt krav, sier daglig leder Anna Ljunggren i NFKK

Flere viser også til og gir støtte til NFKKs høringsuttalelse og enigheten mellom Sjømat Norge og Norsk Industri:

«Sjømat Norge, Norsk Industri og NFKK har et felles ønske om at havbruksnæringen skal bidra til å oppfylle nasjonale målsettinger om en bærekraftig vekst i matproduksjonen som sikrer arbeidsplasser og ringvirkninger langs kysten. For å lykkes med dette må det investeres betydelige beløp i årene fremover og derfor må kapitalen som skapes langs kysten reinvesteres der. NFKK, Sjømat Norge og Norsk Industri er enig i at det ikke må innføres noen statlig grunnrentebeskatning for havbruksnæringen. Vi er enig om at kommunene må sikres forutsigbare inntekter for å sette av areal til produksjon av laks og ørret. Det mener vi kan gjøres ved at Havbruksfondet, der inntektene kommer fra salg av konsesjoner, skal ligge fast, men at fondet gjøres om til et reelt fond. I tillegg bør fondet fylles på ved at kommunene tilføres en moderat arealleie/avgift basert på produksjonen på havbrukslokalitetene. Målet er å sikre felleskapet en rimelig andel av verdiskapingen ved at vertskommunene oppnår stabile og forutsigbare inntekter basert på de avgiftsnivåer som allerede er diskutert i Stortinget. Vi ønsker å ha en god dialog med de ulike partiene slik at en kan finne gode omforente løsninger som sikrer bosetting og næringsutvikling i kyst Norge».

Nå skal høringsinnspillene behandles av Finansdepartementet og regjering før en eventuell ny skattemodell fremmes for Stortinget.