Det siste året har i aller høyeste grad vist at det trengs et tverrpolitisk nettverk som jobber mot samme mål: At kystkommunene skal få noe igjen for å legge til rette for oppdrettsvirksomhet. Vi kan vise til seire, men vi har også nye utfordringer.

Rekordutbetalinger fra Havbruksfondet
Stortinget vedtok å opprette Havbruksfondet i 2015. De første utbetalingene kom i 2017, men utbetalingene i 2018 viste seg å bli rekordhøye. Fra Havbruksfondet har det i år blitt delt ut 2,36 mrd. kroner til kommunene. I tillegg skal det deles ut 390 mill. kroner neste år basert på nye lokaliteter og/eller utvidet MTB på eksisterende lokaliteter. Oppdrettsnæringen har vi hatt i 50 år, men dette er første gang alle vertskommunene får noe særlig igjen for å tilrettelegge areal. Det er en viktig seier! Hvor mye det blir utbetalt fra Havbruksfondet neste gang er det ingen som vet. Det eneste vi vet er at det er høyst usikkert; det er mange variabler som er med på å bestemme det.

NFKK er representert i utvalg
Vi, og mange med oss, ble overrasket når regjeringa i forbindelse med revidert nasjonalbudsjett 2018 gjorde det kjent at den ønsket å utrede en grunnrenteskatt i havbrukssektoren. I juni vedtok flertallet på Stortinget å be regjeringen nedsette et partssammensatt utvalg som skal «behandl(er) ulike former for beskatning av havbruksnæringen, herunder produksjonsavgift, og grunnrentebeskatning/ressursrenteavgift. Ett av målene med utredningen er at vertskommuner skal sikres stabile og forutsigbare årlige inntekter for bruk av areal og for å tilrettelegge for nytt areal når det ikke er vekst.»

For NFKK var det viktig at flertallet på Stortinget var enige med oss i at kommuner som stiller sine sjøareal til disposisjon for oppdrett av laks og ørret skal få en andel av verdiskapningen og at produksjonsavgift skulle vurderes som et alternativ.

I september ble sammensetningen av utvalget klart, og undertegnede er oppnevnt som representant for KS i utvalget. Det hviler et stort ansvar på meg for å synliggjøre utfordringene fjord- og kystkommunene står ovenfor ved å tilrettelegge for oppdrettsnæringen. Jeg skal sammen med NFKK fortsatt aktivt jobbe for å synliggjøre utfordringene kystkommunene står ovenfor for å få en langsiktig og bærekraftig løsning som stimulerer til nærings- og samfunnsutvikling i kommunene.

Marin forsøpling
Også i 2018 har vi blitt sjokkert over hvordan livet i havet påvirkes av forsøpling. Vi har for lengst passert grensen for hva havet tåler av plast. Det trengs nå en kraftig mobilisering, derfor har NFKK oppfordret alle våre medlemmer og andre oppdrettskommuner om å sette av minimum 1 % av årets utbetaling fra Havbruksfondet, til lokale tiltak i egen kommune. NFKK har også bedt Storting og regjering om å bidra på en langt bedre måte enn i dag. Her må det komme vesentlig større bevilgninger som stimuli til innsamling og opprydding, men også til effektive tiltak som fremmer bedre holdninger og atferdsendring.

Medlemsvekst
I løpet av 2018 kan vi ønske fire nye kommuner velkommen i nettverket: Sortland, Agdenes, Giske og Osterøy. Men vi trenger flere for å stå sterkest mulig i de viktige sakene vi har foran oss. Derfor ber vi alle om å være gode ambassadører: Fortell at det nytter å være medlem, vi har oppnådd gode resultater, men vi trenger å være flest mulig – vi trenger mest mulig «kjøttvekt» – for å komme seirende ut av de slag som ligger foran oss. Og husk at motpartene er svært ressurssterke, både oppdrettsnæringa og staten.

I 2019 må vi fortsatt forsvare fjord- og kystkommunenes interesser. Vi skal fortsatt jobbe for kystkommunenes interesser i det partssammensatte utvalget. Vi vet også at sjøarealene er dyrebare og attraktive områder som det stadig er store interessekonflikter rundt.

Vi har nok av oppgaver å ta tak i og vi har et ansvar for å forvalte våre ressurser til beste for innbyggere og miljø!

God jul og godt nyttår.
Jeg ser frem til et godt samarbeid i 2019.

Mvh Ole  L. Haugen